Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Skautská klubovna – v čem je problém?

Újezd nad Lesy: Osud skautské klubovny na Rohožníku je stále nejasný. Ani po více než třech měsících od voleb nová koalice nerozhodla, jak dál s rekonstrukcí skautské klubovny. A to se zdálo, že vše už je jasné a nic nebrání tomu, aby Rada MČ podpořila skauty, vůči kterým současný starosta Růžička deklaruje pozitivní vztah. Tak v čem je problém? Je zřejmé, že se něco zadrhlo.

Původní plán bývalé radnice byl jasný. Investice do totální opravy byla tak veliká, že přesahovala možnosti městské části. Bylo jasné, že městská část bude muset rozložit tuto rekonstrukci do několika let, během kterých by byl prostor pro činnost skautských oddílů uzavřen a činnost oddílu by pokračovala v náhradních prostorách. Městská část investovala cca 1,7 mil. Kč do koupě pozemku pod a okolo klubovny – pozemky totiž byly ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a pokud by jej MČ nekoupila, SŽDC by pozemky nabídla ve veřejné dražbě. Vzniknul by složitý právní vztah, který by téměř s jistotou vyústil v definitivní ztrátu možnosti využívat tyto prostory pro činnost skautského oddílu. Pozemek byl zachráněn, ale na vlastní rekonstrukci klubovny ve vlastnictví MČ už  zkrátka další peníze okamžitě k mání nebyly. Kanalizace, přístavba školní budovy, komunikace – to byly jiné palčivé investice MČ, které měly vyšší prioritu.

Co v této situaci bývalá Rada navrhovala? Inspirovala se obdobnou situací jako s fotbalovým klubem. Ten má dlouhodobou smlouvu o pronájmu a s využitím grantů a vlastních zdrojů financuje opravy fotbalového areálu i stále nákladnější provoz. Rada MČ nechala zpracovat smlouvu, která byla koncipována tak, že se skauti zavazují během několika let na své náklady zrekonstruovat klubovnu podle projektu, který byl Odborem majettu a investic ( OMI) připravován. Městská část tuto rekonstrukci pomůže zrealizovat finanční podporou. Skauti výměnou za dlouhou dobu pronájmu získají možnost žádat o dotaci, městská část nebude financovat celou nákladnou rekonstrukci ale pouze cca 25-30 procent z celkové částky. Na konci dlouhodobého pronájmu přecházejí investice vložené do rekonstrukce klubovny do majektu městské části a městské části zůstává budova včetně pozemku pro budoucí využití.

Tato dohoda byla akceptována oběma stranami, tedy všemi členy Rady MČ i zástupci skautů a zdálo se, že ještě na sklonku minulého volebního období dojde k jejímu naplnění.  Nedošlo. Místostarostka Karla Jakob Čechová se cítila dotčena účastí pana Jacka, ikony újezdského skautingu, na kandidátce, které vévodil pan Duchek a pan Lameš. Oba tito pánové se po celé volební období neurvale vymezovali proti všemu, co minulá Rada učinila, a spojenectví pana Jacka s touto čirou negací  a útoky považovala paní Čechová za velký podraz skautů.

I tento problém se ale díky intenzivnímu jednání bývalého starosty podařilo vyřešit a Rada MČ byla připravena na svém mimořádné schůzi smlouvu se skauty dokončit. Jenže – to už bylo po volbách a vítězná strana ANO 2011 se ústy nového starosty nechala slyšet, že tuto smlouvu napadne a bude jí revokovat. Odstupující rada se tedy se zástupci skautů dohodla, že v zájmu kladného a rychlého vyřízení rekonstrukce klubovny bude prozíravější ponechat finální řešení na nové koalici

Je tedy s podivem, že ani po třech měsících nová koalice nové řešení nenalezla. I přesto, že staronoví členové koalice ČSSD i TOP09 měly na vícezdrojové financování ze strany skautů pozitivní názor. Co se tedy stalo?

Problém může být v Odboru majetku a investic (OMI), respektive v projektantech, kteří vyhráli soutěž na projekt přestavby. Soutěžit veřejné zakázky s klíčovým požadavkem na nejnižší cenu, který je dán zákonem, je velmi zrádný. To se ukázlo i v tomto případě, protože kvalita projekční kanceláře byla ubohá. Projekt měl být dokončen do konce září 2014 včetně stavebního povolení, které však stavební úřad dosud nevydal. OMI tedy již dávno měl najít jiného dodavatele a nespoléhat na původního, který se od samého počátku jevil jako problémový.

Mezitím skauti a možná i úřad zkoumá, zda je nutné dělat tak nákladnou celkovou rekonstrukci, či zda je možné některé části po relativně levných opravách užívat. A v jakém stavu je jednání kolem skautské klubovny dnes? Nevíme. Třeba se dočkáme alespoň kusé informace, jakými směry se nyní úřad vydal. V rámci programového vymezování se proti práci bývalé Rady rozhodně jinými, než připravila bývalá Rada. To je s podivem, zejména v situaci, kdy dva partneři koalice jsou ti samí jako v koalici minulé.

Přeji skautům trpělivost, protože jednání s úřadem byla a je škola života. Ostatně právě skauti svou neústupností a důsledností nachytali nás a zejména OMI na švestkách, když se ukázalo, že domnělý azbest, který zmnohonásobil předpokládané náklady na zbourání, se v poničené klubovně vůbec nevyskytuje. Dva roky OMI tahal za nos skauty i samosprávu a možná v tom pokračuje i dnes. Asi ne úmyslně, ale svou nezkušeností, nerozhodností a zejména svým (ne)tahem na branku. Projekční kancelář již dávno měla být vyměněna. Obdobná situace byla s projektanty, kteří zpracovávali projekt cyklostezky v Čentické a pracovníci OMI se tedy měli poučit a jednat velmi rychle a tvrdě.

Osobně si myslím, že původní koncept, který jsem navrhl,  byl dobrý a měl by být realizován. Vícezdrojové financování je v dnešních podmínkách nutností, městská část nemá a ani v budoucnu nebude mít finanční prostředky na pokrytí všech potřeb a nákladů.

A skauting v Újezdě potřebujeme! Vychovává mladou generaci a to nutně potřebuje nejenom Újezd – vždyť se podívejte kolem sebe! Tak držím skautům palce.

Pavel Roušar, bývalý starosta Újezda nad Lesy

Související příspěvky

1 komentář

  • zviratka a petrovsti

    Zkuste se zeptat pana starosty nebo zástupce skautů. Určitě Vám na Vaše dotazy odpoví :)