Kontakt

 

dlouhá1-001Otevřené noviny email: zita.kazdova@otevreny-ujezd.cz

Všeobecné podmínky užívání internetových stránek Otevřené noviny

Přístup k této internetové stránce (dále jen „Stránka“) a její používání se řídí těmito všeobecnými podmínkami (dále jen „Podmínky“). Užíváním Stránky projevuje uživatel souhlas s Podmínkami v jejich plné šíři. Tento souhlas je účinný k okamžiku prvního vstupu uživatele na Stránku. Provozovatel Stránky (dále jen „Provozovatel“) si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit, a to tak, že jejich nové znění uveřejní na Stránce. Uživatelé Stránky jsou povinni Podmínky a jejich změny průběžně sledovat. Pokračujícím užíváním Stránky po změně Podmínek projevuje uživatel souhlas s takovou změnou a novým zněním Podmínek.

Stránka je poskytována „tak, jak je“. Provozovatel neposkytuje jakékoliv záruky – výslovné či implicitní – že se na Stránce nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejím výpadkům. Přes veškeré přiměřené úsilí, které vynakládá, nemůže Provozovatel vyloučit výskyt počítačových virů a nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, která může být způsobena virovou nákazou. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za neautorizované změny Stránky, technická selhání, chyby, či jakékoliv jiné vady, které mohou při provozu Stránky nastat.

Přestože Provozovatel vyvíjí maximální snahu, aby obsah Stránky byl pravdivý a přesný, nedává žádnou záruku – výslovnou či implicitní – že informace zveřejňované na Stránce budou pravdivé, úplné a přesné. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která může vzniknout uveřejněním nepravdivých, neúplných či nepřesných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout z užívání Stránky, nemožnosti ji užívat, jakož i z jakéhokoliv jednání, které bylo učiněno v souvislosti s užíváním Stránky. Uživatelé nesou veškerá rizika, která mohou plynout z užívání Stránky, odkazování na Stránku a na její obsah, nebo spoléhání na pravdivost, úplnost a přesnost informací na ní zveřejněných. Uživatelům se nedoporučuje přijímat žádná zásadní osobní, finanční nebo obchodní rozhodnutí na základě informací získaných prostřednictvím Stránky.

Postoje a názory, které jednotliví autoři prezentují ve svých článcích zveřejňovaných na Stránce, nemusí nezbytně vyjadřovat a odrážet názory Provozovatele. Příspěvky uživatelů zveřejněné v diskuzi nejsou žádným způsobem spjaty s Provozovatelem ani členy redakce a nevyjadřují jejich názory.

Stránka může obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky. Provozovatel se nezaručuje za obsah takovýchto internetových stránek a nenese za něj žádnou odpovědnost.

Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva. Provozovatel uděluje uživateli bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k užití obsahu Stránky. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Stránky a jejího obsahu pro vlastní potřebu uživatele, a to s dále popsanými omezeními. Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat originál či rozmnoženiny obsahu Stránky, ani z něj vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat obsah Stránky k jakýmkoli účelům odporujícím Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí obsah Stránky využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Provozovatelem, nebo rušit používání těchto serverů.

Tyto Podmínky a užívání Stránky se řídí právem České republiky. Pro řešení jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s užíváním Stránky jsou příslušné soudy České republiky.