Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Radniční noviny v praxi do r. 2010

Vydávání radničních listů, radničních novin či zpravodajů je činností samosprávy, na kterou se soustřeďuje pozornost především v souvislosti s nevyváženým obsahem periodik: jednostranný obsah vylučující veřejnou diskusi, z veřejných prostředků placená propagace vládnoucí politické strany, neobjektivní informování o úspěších a neúspěších vedení radnice. Jde však i o hledisko ekonomické a komerční: vydávání listů formou veřejné zakázky bývá v praxi doprovázené nežádoucími jevy nepotismem či klientelismem. Listy jsou zpravidla bezplatně (tedy za veřejné prostředky) distribuovány každé domácnosti a skýtají tak obrovský komerční potenciál.
Projekt Radniční listy bez cenzury poukazuje na nedostatky vynakládání veřejných prostředků na šíření informací na úrovni samospráv. Realizátoři rovněž předkládají návrh možných řešení a doporučení pro vydávání radničních periodik, tj. pro hospodárné a účelné vynakládání veřejných prostředků a dodržování svobody projevu a svobodné soutěže politických sil, tj. práv garantovaných Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Resume šetření v projektu Radniční listy bez cenzury 2005 – 2006, Oživení o.s.
zdroj: http://www.bezkorupce.cz/radnicni-listy-bez-cenzury/

Právní souvislosti vydávání radničních periodik v r. 2006 v odborném pojednání : ZDE

Od této doby (tj. rok 2006), charakterisované ve zkratce „primátor Bém v Praze, ODS ve vládě i na radnicích“ udělala občanská společnost a pod jejím tlakem i radniční noviny nepřehlédnutelný pokrok! Po komunálních volbách 2010, které byly na mnoha místech neseny touhou setřást korupcí a klientelismem prolezlé letité struktry v čele měst a obcí, skutečně začaly změny, které pokračují i dnes, v r. 2015. Nové radnice začaly měnit i nenáviděný formát místních zpravodajů, dosud vycházejících za obecní peníze jako propagační tiskoviny vládnoucí strany. Období 2010 – 2014 bylo pro osvobození radničních novin tedy klíčové. Pozitivní změny pokračují po r. 2014 tam, kde se podařilo sestavit občanské a kvalitní koalice. Tam, kde zvítězil populismus, se stav společnosti a s ní i radniční periodika, vracejí do „období temna“ před rokem 2010…

Změna tiskového zákona

Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo k úpravě tzv. „radničních periodik“.

Uvedená novela tiskového zákona byla přijata za účelem splnění úkolu „1.6 – Zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik“, stanoveného ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kterou vláda přijala usnesením č. 1 dne 5. ledna 2011.

Naplnění úkolu spočívalo v zavedení opatření, jež budou směřovat k úpravě vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, ve smyslu poskytování objektivních a vyvážených informací s výslovným zakotvením požadavku objektivity a vyváženosti informací šířených veškerými informačními prostředky.

Cílem změny tiskového zákona je zajistit objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců.
Novelou tiskového zákona došlo k definování nové kategorie periodického tisku územních samosprávných celků, tzv. radničních periodik, pro které nově platí možnost uplatnění požadavku na uveřejnění informací ze strany všech politických a názorových skupin zastoupených v zastupitelstvu daného územního samosprávného celku.

Novela tiskového zákona z r. 2013 ke stažení ZDE.

zdroj: http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/periodicky-tisk/zmena-tiskoveho-zakona–tzv–radnicni-periodika-199168/

Další články k tématu Radniční periodika a Újezdský zpravodaj najdete v rubrice Téma – Újezdský zpravodaj a Život kolem nás, Názor, Obrazem a Poradna – Občanská společnost. Tématu se budeme věnovat i zítra – osvědčeným doporučením pro kvalitní radniční zpravodaj – nenechte si ujít!

Související příspěvky