Rada MČ P21 k majetkové situaci areálu Ideal Lux a záměru stavby Alzheimer Centra v Újezdě nad Lesy. Podklady, zveřejněné dne 12.9.2016, a vizualizace ke stažení. AKTUALIZACE

AKTUÁLNÍ INFORMACE ze dne 25.10.2016, pozvání na Den otevřených dveří dne 9.11.2016, dokumentace ke stažení ZDE.

Původní článek:

Rada MČ dlouhodobě jedná se společností Ideal Lux o podmínkách prodeje pozemků parcelní č. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újezd nad Lesy, které se nacházejí pod areálem vlastněného touto společností. Pozemky městská část získala po dokončení digitalizace katastru nemovitostí v naší městské části, když současný vlastník areálu nedokázal prokázat své vlastnictví k pozemkům při převodu historických smluv.

Rada MČ společně s právní kanceláří úřadu zvažovala možnosti řešení nastalé situace a následně vyhodnotila jako nejrozumnější variantu řešení této nestandardní situace variantu prodeje pozemků vlastníkovi areálu, tedy společnosti Ideal Lux, která navrhovala přeměnit svoji dnes již nevyužívanou tovární halu na Alzheimer centrum a senior house.

MČ nechala zpracovat posudek soudního znalce na stanovení kupní ceny, ale protože cena stanovená tímto posudkem byla o ½ vyšší než posudek společnosti Ideal Lux, dlouhodobě nedošlo k dohodě. MČ trvala na výši kupní ceny stanovené posudkem soudního znalce.

Zároveň MČ vyzvala společnost Ideal Lux k úhradě bezdůvodného obohacení (nájemného od doby přechodu pozemků do vlastnictví městské části). Protože se však cena nájemného odvozuje od posudkem stanovené výše kupní ceny, ani zde nedošlo k dohodě na výši nájemného. Tato situace vyústila v žalobu na část nájemného, které by bylo ohroženo promlčením. Protistrana podala odpor, protože s požadovanou výší kupní ceny ani nájemného nesouhlasila.

Obě strany pokračovaly v dalších jednáních, aby byla nalezena dohoda o budoucí podobě areálu a došlo k akceptování kupní ceny stanovené soudním znalcem. Během léta 2016 Ideal Lux městské části oznámil, že bude akceptovat kupní cenu v případě, že městská část bude souhlasit s přeměnou areálu na Alzheimer centrum, pro jehož přeměnu se pokusí získat dotaci z evropských fondů. Rada MČ tento záměr podpořila, protože zapadá do koncepce městské části, posilování vzniku nových pracovních míst i záměru zlepšit dostupnost zdravotních a sociálních služeb pro občany městské části.

Podmínkou prodeje bylo ze strany městské části uzavření dohody o narovnání, kdy v případě, že dojde k uhrazení kupní ceny včetně celé částky za bezdůvodné obohacení od doby zápisu pozemků ve prospěch městské části, tedy všech požadovaných finančních pohledávek, městská část bude souhlasit s proměnou výrobního areálu na Alzheimer centrum a senior house.

MČ v této dohodě požaduje smluvní záruky, že v případě, že nebude Alzheimer centrum vystavěno a spuštěno do provozu, ať už z jakéhokoliv důvodu, žádný z budoucích vlastníků pozemků nebude realizovat takové záměry, které by byly pro městskou část a především nejbližší okolí nepřijatelné.

V případě, že Alzheimer centrum nebude vystavěno, MČ bude podporovat pouze záměry na změnu areálu na podporu zdravotních a sociálních služeb, posilování oblasti školství. Smluvně vylučuje veškeré provozy vyžadující nákladní dopravu či zatěžující okolí hlukem a emisemi či přechodné ubytování či nadlimitní bytovou zástavbu.

Jednání zastupitelstva MČ Praha 21, konané dne 26.9.2016, bylo z časových důvodů přerušeno poté, co zastupitelé podpořili návrh zastupitele Růžičky (ANO 2011), aby počet vystoupení pro občany v bodě projednávání prodeje pozemků společnosti Ideal Lux byl neomezený a následkem neomezovaného vystupování veřejnosti vůbec nedošlo k rozpravě mezi zastupiteli.

Jednání bylo přerušeno a prodej pozemků s dalšími neprojednanými body bude pokračovat 10. října od 18 hodin.

Rada městské části je přesvědčena, že projekt výstavby Alzheimer centra a senior house je pro naši městskou část potřebný a dobrý. Nevyužitý výrobní areál bude přestavěn na areál poskytující potřebné zdravotní a sociální služby, které jsou v rámci neustále stárnoucí společnosti důležité.

Bude záležet na zastupitelích městské části a řešení vyplyne z následné diskuse mezi nimi a veřejností.

Rada MČ Praha 21

 

převzato z MČ P21 dne 5.10.2016


PODKLADY k majetkoprávnímu vypořádání pozemků Idel Lux
byly zveřejněné 12.9.2016 na webu MČ P21.
Pdf ke stažení, strana 17 – 75: zmc_2016_013_podklady

VIZUALIZACE záměru Alzheimer Centra v Újezdě nad Lesy,
zveřejněné na webu MČ P21 22.9.2016, ke stažení:
a3-bar-situace-bourana-hala
a3_bar-3d

Související příspěvky

1 komentář

 • Uvedené podklady obsahují pouze rekapitulaci jednání kolem pozemků, nikoli informace o připravované smlouvě.
  Mimo jiné uvádí:
  „V případě vyřešení navrhovaného majetkoprávního vypořádání má společnost záměr realizovat na pozemcích a objektech výstavbu zdravotnického centra pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou, a to v rozsahu architektonické studie, kterou si kupující nechal již za tímto účelem vypracovat.“
  Přitom ve zveřejněné studii je uveden Senior House.
  Jak tomu rozumnět?
  Je projekt zpracován ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností?
  Jaké jsou tedy záměry?