Připomínky k návrhům jízdních řádů ČD 2017 – 2018

Pozor, velmi důležité!
Předáváme vám materiál, který byl zveřejněn na stránkách spol. ROPID:

Návrhy železničních jízdních řádů na období 2017/2018 pro tratě v rámci PID | Pražská integrovaná doprava

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2017/2018 je vydán Správou železniční dopravní cesty, s.o., podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §40, odst. (1) a je určen výhradně pro účely jeho projednání ve smyslu odst. (2).
Upozornění:
Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze jízdních řádů vydané k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí dochází k dalším dílčím změnám. Proto nemusí uveřejněná verze odpovídat aktuálnímu stavu zpracování příslušných tratí a tedy i konečnému jízdnímu řádu. U některých tratí může dojít vůči uveřejněnému Návrhu i k podstatným změnám.
Organizace ROPID je objednatelem vlaků regionální dopravy (osobní a spěšné vlaky) na území hl. m. Prahy. Objednávka vlaků regionální dopravy na území Středočeského kraje je v kompetenci organizace IDSK (Integrovaná Doprava Středočeského Kraje). Obdobně v ostatních krajích jsou objednatelem vlaků regionální dopravy jednotlivé krajské úřady. Objednatelem vlaků dálkové dopravy (rychlíky a vlaky vyšší kategorie) je Ministerstvo dopravy ČR. Připomínky je proto nutné uplatnit vždy u kompetentního objednatele.
Vaše případné připomínky zasílejte nejpozději do 25.7.2017 na adresu ropid@ropid.cz a zřetelně označte „Připomínka k Návrhu JŘ ČD 2017/2018“ (nejlépe jako předmět e-mailu).
Veškeré podrobnosti, navrhované jízdní řády na adrese: https://ropid.cz/navrhy-zeleznicnich-jizdnich-radu-na-obdobi-20172018-pro-trate-v-ramci-pid/

Poznámka:
Připomínky nemají charakter stížnosti a nebudou jako stížnosti vyřizovány (tj. nebude na ně odpovídáno). Připomínky nezasílejte na adresu dopravců (Českých drah, a.s. a KŽC Doprava, s.r.o.).

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6125-pripominky-k-navrhum-jizdnich-radu-cd-2017-2018

Související příspěvky