Veřejné projednání „běchovické křižovatky“ na MHMP v pondělí 23.3.2015

Územní řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ pokračuje veřejným ústním jednáním v pondělí 23. března 2015 v 9:00 hod. v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.

Oznámení:

Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen SUP MHMP), který Ministerstvo pro místní rozvoj opatřením č.j. 21173/2007-83/K-1130/07 ze dne 6.6.2007 stanovilo stavebním úřadem pro stavbu nazvanou „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“, oznamuje v souladu s ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeného společností DIPO spol. s r.o., Legerova 14, 120 00 Praha 2, IČ 63677075, ze dne 26.6.2008, byla dne 17.10.2014 a 16.12.2014 doplněna o podklady požadované výzvou č.j. S-MHMP 1467465/2013/OST/He ze dne 20.12.2013 a SUP MHMP může pokračovat v územním řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ (dále jen SOKP 511) na pozemcích v kat. území Běchovice, Dubeč, Hájek, Uhříněves, Královice, Nedvězí u Říčan, Kolovraty v Praze a na pozemcích v kat. území Říčany u Prahy, Kuří u Říčan, Nupaky ve Středočeském kraji. Soupis pozemků dotčených stavbou je přílohou tohoto oznámení.

Žádost byla doplněna o aktualizovanou dokumentaci pro územní řízení (aktualizace 2012) stavby SOKP 511, doplněk č. 1 – přeložka dráhy Benešov – Praha – Vršovice, doplněk č. 2 – protihluková stěna Běchovice včetně aktualizovaných stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje veřejné ústní jednání, které se bude konat v pondělí 23. března 2015 v 9:00 hod. v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání na odboru stavebním a územního plánu MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, 3. patro, č. dv. 309 v návštěvní den (pondělí 12-17 hod., středa 8-12 a 13-18 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě, a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být podle § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení je podle § 89 odst. 3 stavebního zákona povinen ve svých námitkách uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují tyto požadavky, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její vlastnické nebo jiné věcné právo k nemovitosti přímo dotčeno.
Osoba, které má postavení účastníka řízení na základě zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce na jednání písemnou plnou moc. Zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce.

Dokumenty:
2015-03-projednani
2015-03-priloha

Zdroj: http://www.sousede2014.cz/news/prso-pokracovani-uzemniho-rizenia-narizeni-verejneho-ustniho-jednani/


Kompletní dokumentace projektu je volné přístupná na MHMP – kancelář č.358

Podklady v elektronické formě:
HLUKOVÁ STUDIE NA SOKP 511 – aktuální je zejména ta z roku 2013 Ametris
https://www.dropbox.com/s/2pftjtar4rgloi3/HLUKOV%C3%89%20STUDIE%20K%20SOKP%20511.rar?dl=1
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k SOKP 511 a 3 výkresy
https://www.dropbox.com/s/pv1fki2pjotlfle/Souhrnn%C3%A1%20technick%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20z%20M%C4%8C%2C%203%20situace.zip?dl=1

ilustrační foto z r. 2005,  www.dalnice.com

Související příspěvky