Udržitelný rozvoj – co to je?

Udržitelný rozvoj je reakcí na potřebu lidské společnosti rozvíjet se kvalitativně spíše než kvantitativně a v souladu s omezeními danými naším životní prostředím. Nebere proto v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství.

Centrální otázkou udržitelného rozvoje je, jak popsat kvalitu života, jak ji měřit a jak ji udržet s ohledem na přírodní limity našeho společenství na planetě. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální a ekonomický pilíř rozvoje jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit na úkor ostatních.

Klíčová témata udržitelného rozvoje ukazují vzájemnou provázanost všech tří pilířů.

Jedním z takových témat jsou třeba rizika vyplývající ze zastavování orné půdy či z takové formy zemědělství, která ničí životadárné funkce krajiny, jakou je zadržování vody, nebo způsobuje úbytek kvalitní půdy (o tématu pojednává Evropská úmluva o krajině).

Dalším tématem jsou nerovnosti ve vzdělávacím, sociálním či daňovém systému, které mohou ohrozit soudržnost i stabilitu naší společnosti (viz studie OECD o vlivech nerovností).

Udržitelný rozvoj se intenzivně zabývá také vhodnými ukazateli rozvoje a snaží se hledat nové cesty měření kvality života. Ty by neměly vypovídat pouze o kvantitativním nárůstu spotřeby a výroby, ale měly by sledovat také faktory, které především přispívají ke kvalitě života jako je zdraví, rovnováha mezi pracovním a osobním životem, bezpečnost, možnost rozvíjet se vzděláváním či vzájemná podpora v komunitě (více viz Iniciativa OECD za lepší život).

Sociální pilíř
Zabývá se soudržností mezi jednotlivými generacemi nebo společenskými skupinami, rovnými právy, přístupem ke vzdělání nebo omezováním chudoby

Ekonomický pilíř
Věnuje se hospodářskému růstu, nezaměstnanosti, mezinárodnímu obchodu, globalizaci, rozvoji regionů či organizaci firem ve vztahu k ostatním dvěma pilířům.

Environmentální pilíř
Soustředí se na omezování znečištění, šetrnost při těžbě a spotřebě neobnovitelných zdrojů, ochranu vzácných ekosystémů nebo boj s klimatickými změnami.

zdroj: http://www.tydenudrzitelnosti.cz/udrzitelny-rozvoj/

Související příspěvky