Ropákem roku je ministr průmyslu Mládek a Zelenou perlu získává prezident Hospodářské komory Dlouhý

Dvacátý čvrtý ročník antiekologické soutěže Ropák roku za rok 2015 a dvacátý první ročník soutěže Zelená perla o nejpozoruhodnější ropácký výrok za rok 2015 mají své vítěze i dlouhou listinu čestných poražených :-) Přejeme vám poučné počteníčko:

Titul ROPÁK 2015 získal

Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu
a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) – Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Česká republika (313 bodů)

–       za prosazení prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí na Bílinsku schválením českou vládou v říjnou 2015, ačkoliv měly být usnesením vlády z roku 1991 zachovány, čímž se porušily polistopadové společenské dohody o dlouhodobé ochraně obcí a přírody na Ústecku, takže bude docházet k pokračování likvidace zachovalých zbytků okolní krajiny, ačkoliv další těžba hnědého uhlí za těmito limity nebude zřejmě potřebná a ČR patří mezi největší vývozce elektřiny v Evropě,
–       za trvající přípravu a prosazení Aktualizace státní energetické koncepce ČR do roku 2040 schválením českou vládou v květnu 2015, která mj. podceňuje možnosti energetických úspor, podporuje jadernou energetiku před obnovitelnými zdroji a znovu zpochybňuje účel územních limitů těžby hnědého uhlí,
–       za přípravu a prosazení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR schválením českou vládou v červnu 2015, ve kterém se mj. navrhuje výstavba čtyř nových ekonomicky neefektivních jaderných reaktorů v Temelíně a v Dukovanech, připouští se dotování jejich výstavby a provozu ze státního rozpočtu či v ceně elektřiny a je stanoveno příliš nízké ručení provozovatele za škody způsobené jadernou havárií,
–       za předložení návrhu Surovinové politiky ČR, ve které se mj. doporučuje nejen zahájit těžbu uranu na ložiscích Brzkov a Věžnice mezi Polnou a Přibyslaví u Jihlavy i přes nesouhlas dotčených obcí, ale také přezkoumat dosud netěžená ložiska hnědého uhlí na Ústecku a navíc do horního zákona vrátit vyvlastňovací paragrafy kvůli těžbě.

ropák

ZELENOU PERLU 2015 získal

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR (134 bodů)

„Vždycky je to poměrně složité interpretovat podobné studie a výsledky, ale tato skutečně ukazuje, že Třebíčsko a celá jižní část Vysočiny by velmi významně ekonomicky a dlouhodobě utrpěla, pokud by se Dukovany měly odstavovat nebo nerozšiřovat. Jakkoli jsou ta současná čísla na vodě, což autoři přiznávají, tak jejich závěr je nezpochybnitelný.“
(z odpovědi na otázku, zda by se ukončením JE Dukovany zvýšila nezaměstnanost na Třebíčsku) z rozhovoru Odpor vůči jaderné energetice je krátkozrakost, říká Dlouhý
http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/odpor-vuci-jaderne-energetice-je-kratkozrakost-rika-dlouhy-20150327.html, 27. 3. 2015

ropak a perla


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Na dalších místech V anketě Ropák 2015 se umístili:

2) Ing. Dan Ťok, ministr dopravy – Česká republika (204 bodů)
–       za urputné odmítání zařadit cenné území Labe u Děčína a Slavíkovy ostrovy u Přelouče do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 s tvrzením, že Česká republika životně potřebuje vybudovat u Děčína jez za 4,2 mld. Kč a u Přelouče plavební kanál za 3,1 mld. Kč, ačkoliv na základě odborných podkladů jde o jedinečné lokality, které měly být takto chráněné již před vstupem ČR do Evropské unie v roce 2004, takže ČR hrozí soudní řízení u Evropského soudního dvora, ztráta 9 miliard korun na rozvoj vodní dopravy z Operačního programu Doprava a finanční pokuty ve výši až 270 tisíc korun denně,
–       za přípravu dokumentu Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016, ve kterém se bez veřejné diskuze a s použitím zavádějících tvrzení odmítá do roku 2019 rozšířit zpoplatnění silnic nižších tříd ke stávajícím téměř 1.400 km vybraných silnic a dálnic, ačkoliv by se tím mohla zvýšit bezpečnost na tzv. objízdných trasách a zamezilo by se významným negativním vlivům na zdraví obyvatel dotčených obcí, které mají dosud jen velmi omezené možnosti se bránit.

3) Ing. arch. Milana Grauová, starostka Hodonína (hnutí ANO) – Jihomoravský kraj (185 bodů)
–       za podporu výstavby obřího překladiště kontejnerů s přístavem na řece Moravě za asi 27 miliard korun podle plánu firmy DOE Europe SE na ploše asi 80 hektarů, přičemž město má zajistit změny územních plánů a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, takže by stavba znamenala propojit Moravu s Dunajem v délce asi 82 km s výstavbou plavebního kanálu délky asi 45 km jako první větve kanálu Dunaj – Odra – Labe a zbytečný zábor kvalitní zemědělské půdy a zásah do cenných částí přírody.

4) Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj – Česká republika (140 bodů)
–       za návrh novely stavebního zákona, která omezuje práva občanů efektivně se účastnit rozhodování úřadů o stavbách s vlivem na životní prostředí, neboť se mj. má zrušit možnost posouzení různých variant stavby a konání ústního jednání, mají se zkrátit lhůty pro vyjádření, ačkoliv mnohdy vzroste objem dokumentace, má se posílit nekontrolované rozhodování autorizovaných inspektorů najatých investory apod.

5) Petr Březina, místopředseda představenstva firmy APB – PLZEŇ a. s. – Ústecký kraj (106 bodů)
–       za prosazování výstavby obrovského logistického centra s parkovištěm pro 150 kamionů nedaleko Petrovic v Krušných horách u dálnice D8 na cca 9 hektarech zpevněné plochy s čerpací stanicí a se čtyřmi velkými halami délky 110 metrů, šířky 80 metrů a výšky 12 metrů a s dalším parkovištěm pro stovkou kamionů, a to v těsné blízkosti ptačí oblasti Východní Krušné hory, takže dojde k nenávratnému poškození krajinného rázu harmonické krajiny vrcholků hor, ke zvýšení hlukové zátěže, ke zbytečnému záboru půdy a ke škodlivému zásahu do biotopů desítek zvláště chráněných druhů organismů, přičemž krajský plán i územní plán obce s touto stavbou nepočítají, takže MŽP by mělo vydat nesouhlasné závazné stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí, neboť centrum by mělo být spíše v nějaké průmyslové zóně.

6) Ing. Vojtěch Budil, vedoucí stavebního úřadu města Hostivice – Středočeský kraj (86 bodů)
–       za vydání rozhodnutí v listopadu 2015 k provedení tzv. terénních úprav s výsadbou lesních dřevin do roku 2021 firmě Jindřich Frýdl na ploše cca 20 hektarů v obcích Chrášťany a Chýně u Prahy, ačkoliv z rozsudku Krajského soudu v Praze z července 2015, kterým bylo zrušeno předchozí rozhodnutí stavebního úřadu z roku 2013, vyplývá, že tato firma nemůže znehodnocovat cizí pozemky proti vůli jejich majitelů, takže stavební úřad měl řízení zastavit, přičemž není známo, jaké množství odpadů a jakého druhu je několik let naváženo a s jakými škodlivými vlivy na podzemní vody,
–       za opakovanou a dlouholetou nečinnost a pohrdání zákony ve správních řízeních, na což musel ve své tiskové zprávě z května 2015 důrazně upozornit dokonce i veřejný ochránce práv.

7) Ing. Jiřina Hartlová, úřednice odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje – Plzeňský kraj (76 bodů)
–       za vydání stavebního povolení pro velkokapacitní spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně v červnu 2015 za cca 2 miliardy korun s roční kapacitou 95 tisíc tun odpadů, které Krajský soud v Plzni v září 2015 pro nezákonnost zrušil, neboť chybělo závazné stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí a  řádně nebyly vypořádány závazná stanoviska na ochranu krajinného rázu a okraje lesa, přičemž dosud nebyly veřejně posouzeny ani jiné varianty odstraňování odpadů, například bez spalovny s použitím zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů a s lepším systémem jejich sběru, třídění a recyklace.

8) MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví,
zastupitel Moravskoslezského kraje a zastupitel Bohumína (ČSSD) – Česká republika (74 bodů)
– za podporu pozměňovacího návrhu zdravotnického výboru sněmovny k novele zákona o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 270/6), podle kterého by původci hluku nemuseli dodržovat venkovní hlukové limity, neboť když by je „v rozumně dosažitelné míře“ nemohli zajistit, dostali by časově neomezenou výjimku a museli by splnit jen limity hluku uvnitř budov, takže by došlo ke zvyšování hlukové zátěže obyvatel a k nárůstu vzniku závažných chorob; tento pozměňovací návrh byl však sněmovnou v květnu 2015 těsnou většinou hlasů zamítnut.

9) JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje (ČSSD) – Jihomoravský kraj (54 bodů)
– za předložení návrhu Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje na deset let, který mj. předpokládá výstavbu třetího kotle ve spalovně komunálních odpadů v Brně, takže se může zvýšit podíl spalovaných odpadů ze současných 51 % a naopak se sníží jejich efektivní recyklace, která v kraji dosahuje jen 37 %, zatímco vyspělé evropské státy recyklují kolem 60 % odpadů.

10) Ing. Petr Šimák, jednatel společnosti AZOS CZ, s. r. o. – Středočeský kraj (45 bodů)
–       za více než dvouleté obtěžování obyvatel Nymburka nepříjemným zápachem z provozu zinkovny kataforézní lakovny autodílů, který byl opakovaně doložen měřením, přičemž Krajský soud v Praze v červnu 2015 pro nezákonnost zrušil dodatečné stavební povolení pro tento provoz, neboť mj. chybělo závazné stanovisko k ochraně ovzduší.

11) Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí
a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Jihočeský kraj, Česká republika (44 bodů)
– za zodpovědnost při přípravě programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO), zejména ostravské aglomerace, které nadlimitní znečištění ovzduší v postižených oblastech nijak prokazatelně nezlepší, neboť neobsahují žádná konkrétní opatření, které je nutné v konkrétním termínu splnit, takže chybějí účinné nástroje k ověřování splnění těchto obtížně měřitelných cílů,
– za prohlášení z října 2015, že dalších patnáct let se v NP Šumava nebude zvětšovat území ponechané přírodě z dnešních 29 % plochy, ačkoliv podle vědeckých studií může být v parku až polovina ploch v bezzásahovém režimu.

12) Ing. Petr Navrátil, starosta Chebu (ČSSD) – Karlovarský kraj (22 bodů)
– za podporu výstavby spalovny odpadů v Chebu s kapacitou 20.000 tun odpadů za rok, ačkoliv není zřejmé, jaké druhy odpadů se mají spalovat a jaká nejlepší dostupná technologie má být použita, aby byla i ekonomicky efektivní, přičemž Krajský úřad Karlovarského kraje v lednu 2015 rozhodl, že z důvodu systémové podjatosti bude z řízení o vydání územního rozhodnutí vyloučen starosta, neboť město má ve firmě TEREA Cheb, s. r. o., která má spalovnu stavět, poloviční podíl; zvažuje se o výstavbě spalovny vyhlášení místního referenda.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Na dalších místech V anketě Zelená perla 2015 se umístili:

2) Jiří Morávek, generální ředitel firmy SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. (132 bodů)
„Říkají, že ohňostroje jsou hlučné. Budiž. Nicméně je potřeba připomenout, že měření ukázala, že daleko hlasitější je úder hromu. Povídá se také, že ohňostroje plaší a hubí ptáky. To je taky trochu jinak. Vyplaší je, ale rozhodně jim nijak neublíží. Koluje i fáma, že likvidujeme ryby v přehradě. Ale pouze se vylekají a rybáři si pak pochvalují, že líp berou.“
z článku V počátcích festivalu byla přehrada jak brčál, říká organizátor Ignis Brunensis
http://brnensky.denik.cz/rozhovor/v-pocatcich-festivalu-byla-prehrada-jak-brcal-rika-organizator-ignis-brunensis-20150620.html, 21. 6. 2015

3) Stanislav Blažek, komisař dopravního inspektorátu Policie ČR v Hradci Králové (124 bodů)
„Cyklista je podle mého soukromého názoru neidentifikovatelný lotr, který nemá žádnou registrační značku, běžně jezdí po chodníku, v protisměru, na červenou, po přechodech a v podnapilém stavu.“
z článku Hradecký cyklopruh naruby: hrozba karambolu i pokuty
MF DNES, 26. 9. 2015

4) Miloš Zeman, prezident ČR (108 bodů)
„Je třeba hledat takové řešení, aby se ochránil jeden živočich. A tím je homo sapiens sapiens. Datlík tříprstý nebo tetřev hlušec už se dávno odstěhovali z uschlých lesů, a není tak koho chránit.“
z článku Je třeba chránit člověka, ne datlíka, odsoudil Zeman „zelené fanatiky“
http://budejovice.idnes.cz/zeman-nazval-reditele-sumavskeho-parku-fanatikem-f7x-/budejovice-zpravy.aspx?c=A150601_131721_budejovice-zpravy_khr, 1. 6. 2015

5) Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) (101 bodů)
„Nechceme jít tou cestou, kterou se vydalo Německo, to jest přílišná závislost na  obnovitelných zdrojích.“
z projevu na zastupitelstvu Ústeckého kraje v reportáži Prolomení limitů těžby uhlí
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/215411000100216, 16. 2. 2015

6) Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezident Svazu dopravy ČR, místopředseda vládní RHSD, prezident ADSSF, poradce prezidenta republiky (100 bodů)
„Skončeme s těmi teroristy zelenými, kteří tam byli asi deset patnáct let zpátky, a nedělejme nic nad pravidla Evropské unie. To jak zaplemenila tahle nátlaková skupina ekologických a zelených teroristů českou legislativu v porovnání s jinými… gold-platingy byly právě největší v této oblasti.“
z projevu na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058270914 (30:52 až 31:19 minuta záznamu), 14. 9. 2015

7) Václav Klaus, bývalý prezident ČR (88 bodů)
„Moje odpověď byla – a je po osmi letech i dnes –, že je klima v pořádku a že je naopak ohrožena lidská svoboda. Ohrožena lidmi, kteří nás chtějí vrátit do nesvobodné, shora řízené společnosti, ve které opět dominuje manipulace lidmi, povinná uniformita myšlení, diktát.“
z článku Absurdita pařížské konference o klimatu
http://www.klaus.cz/clanky/3855, 7. 12. 2015

8) Miloš Zeman, prezident ČR (85 bodů)
„Nikdo nepopírá, že potřebujeme čistou vodu, nikdo nepopírá, že potřebujeme čistý vzduch, ale potřebujeme také pracovní místa, a proto jsem pro prolomení limitů.“
z rozhovoru Zeman: Kdyby tu přistáli zelení mužíci, pošlu je dodělat tunel Blanka http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-idnes-cz-s-prezidentem-zemanem-po-dvou-letech-na-hrade-psc-/domaci.aspx?c=A150311_191350_domaci_kop, 12. 3. 2015

9) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, zastupitel Jihočeského kraje a senátor Senátu P ČR (ODS) (80 bodů)
„Ano, nemám rád některé vědce. Například ty, kteří prokazatelně falšovali závěry výzkumů v kauze globálního oteplování, aby díky alarmujícím výsledkům mohli na své výzkumy žádat více peněz. Když se pak ukázalo, že se neotepluje, vědci změnili rétoriku a zkoumají „globální změnu“ a peníze tečou dál.“
z článku Stromy sežrané kůrovcem byly vzácné pralesní zbytky
http://www.ods.cz/clanek/9083-stromy-sezrane-kurovcem-byly-vzacne-pralesni-zbytky, 11. 2. 2015

10) Václav Klaus, bývalý prezident ČR (63)
„Blouznění světových lídrů v Paříži přesahuje to, co jsme znali z dřívějška. Rýsuje se velká shoda, která povede k brždění ekonomického růstu na celém světě a k lidské nesvobodě.“
z článku Absurdita pařížské konference o klimatu
http://www.klaus.cz/clanky/3855, 7. 12. 2015

11) Václav Klaus, bývalý prezident ČR (60 bodů)
„Pak přišla konkrétní hrozba ozonové díry. Ukázala se být dočasná, přesto si ekologisté připisují jako svou zásluhu, že „montrealským protokolem“ lidstvo zasáhlo a hrozbu odvrátilo.“
z článku Absurdita pařížské konference o klimatu
http://www.klaus.cz/clanky/3855, 7. 12. 2015

12) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor Senátu P ČR (ODS) (50 bodů)
„Prostě povýšili jsme brouka páchníka nad člověka.“
z diskuse k návrhu změny zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tisk 19)
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?PID=120&ORG=Sen%E1t&O=10&id_organ=60&, 14. 1. 2015

13) Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z. s., a zastupitel Zlínského kraje (ODS) (47 bodů)
„Naše sdružení je opakem všech ekologistů, kteří jsou velmi dobře informováni o nedostatcích projektu, o existujících právních předpisech a bez ohledu na skutečnou podstatu problému je se značným úspěchem využívají k zastavení procesu přípravy a realizace staveb.“
z článku Ministerstvo dopravy ČR deklaruje prioritu dopravní infrastruktuře na jihovýchodní Moravě
http://www.liborlukas.cz/tiskova-zprava/1408-1408-ministerstvo-dopravy-deklaruje-prioritu-dopravni-infrastrukture-na-jihovychodni-morave-.html, 16. 7. 2015

14) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, zastupitel Jihočeského kraje a senátor Senátu P ČR (ODS) (44 bodů)
„A pak je tu poslední skupina – nábožensky přesvědčení vůdci aktivistů, kteří považují šumavské smrkové lesy za hrůzu a za každou cenu je chtějí zničit. Na ně se nabalují aktivističtí sympatizanti, kteří o přírodě nevědí vůbec nic a jezdí na Šumavu na placené brigády, kdy je náplní práce přivazování se ke stromům za účasti médií.“
z článku Hnutí Duha a vědci-aktivisté
http://www.tomasjirsa.cz/clanky/hnuti-duha-a-vedci-aktiviste.html, 12. 1. 2015

15) Jan Zahradník, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (38 bodů)
„Existuje domněnka, že jsme svědky velkého obchodu. Brabcův bývalý i současný šéf, majitel Agrofertu, předseda Hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš, prodal Šumavu ekologickým aktivistům za klid, který tím od nich získal pro své agrochemické impérium.“
z článku Jiří Mánek si medaili zaslouží
http://www.janzahradnik.cz/2015/10, 30. 10. 2015

16) Ivo Valenta, senátor Senátu P ČR (34 bodů)
„Náklonnosti české i evropské legislativy k ekologickým hnutím nicméně začali zneužívat také tzv. „ekoteroristé“, kteří si na účelovém blokování často velmi prospěšné infrastruktury postavili lukrativní byznys.“
z článku Valenta (SsČR): Zelení teroristé a ekologičtí tuneláři
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Valenta-SsCR-Zeleni-teroriste-a-ekologicti-tunelari-362544, 18. 2. 2015

17) Dan Ťok, ministr dopravy (31 bodů)
„My jsme dneska trošku v područí všech možných iniciativ, které hází vidle do zakázek. Například na stavbě jezu, o kterém budu mluvit dále, při splavnění Labe u Děčína, máme zvláště chráněné druhy lososa a bobra. Málokdo ho tam viděl, ale mohl by se tam objevit a budeme se s tím muset nějakým způsobem vypořádat.“
z článku Proč průzkum: Křečku, křečku, kde pobíháš, stál 2 382 248 korun?
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/proc-pruzkum-krecku-krecku-kde-pobihas-stal-2-382-248-korun, 4. 4. 2015

18) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, zastupitel Jihočeského kraje a senátor Senátu P ČR (ODS) (21 bodů)
„Vědci, kteří neustále mluví o globálním oteplování, zcela zapomněli, že při obrovském odlesnění Šumavy přestane být zadržovaná voda v krajině. A v případě sucha o zdroje vody přicházíme. A tuhle šumavskou přírodní katastrofu několik vědců a Hnutí Duha vydává za vrchol ochrany přírody!“
z článku Ucpaná trubka na Pramenech Vltavy?
http://www.tomasjirsa.cz/clanky/ucpana-trubka-na-pramenech-vltavy.html, 2. 10. 2015

http://aa.ecn.cz/img_upload/0e368c428386e437f54a09ef37ee14eb/Ropak_tlustyxxxxxxxxxxxxx.gif

Tisková zpráva s přílohami ze Dne Země 22. dubna 2016
Děti Země
www.detizeme.cz/ropak

http://www.detizeme.cz/bannery/Ropak15-banner1.gif

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských Ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů – Homo Sapiens Sapiens (člověka moudrého) a Petroleus Mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 91 členů nezávislé Komise ze 111 rozhodlo o vítězi 24. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 21. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok.

Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos nebo teatrolog Vladimír Just.

Ropák a zelená perla 2015

zdroj: Děti Země, Google

Související příspěvky