Prohlášení Hnutí Duha o nutných krocích vlády k ozdravění českých lesů

Dne 8.1.2018 schválené programové prohlášení vlády Andreje Babiše konkretizuje proti původnímu návrhu plán na ozdravění českých lesů. Ty velmi rychle chřadnou zejména vlivem dlouhodobě nešetrného hospodaření a změny klimatu. Nemocných je už 75% smrků a 42% listnáčů [1].

Vládní závazek odpovídá kritickému zdravotnímu stavu českých lesů: „Jako vláda garantujeme nezcizitelnost státních lesů. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní krajinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Lesy České republiky jako státní podnik budou hlavním nositelem této strategie. Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu.”

Vláda bude muset udělat následující praktické kroky:

Rozhodnutí o certifikaci státních lesů certifikátem FSC.
Velmi důležité (nelegislativní, ale ekonomické a současně ekologické) opatření je zavést ve státních lesích spravovaných podniky Lesy ČR, s.p. a Vojenské lesy a statky, s.p. mezinárodně uznávanou certifikaci FSC. Ta zaručuje dodržování pravidel udržitelného lesního hospodaření a zachování lesů pro příští generace a zároveň udržení tisíců pracovních míst v našem dřevařském a nábytkářském průmyslu, který certifikaci po vzoru zákazníků požaduje.

Novela lesního zákona
Novelizovat zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) a prováděcí vyhlášky tak, aby bylo posíleno přírodě blízké hospodaření (omezení holosečí, ponechávání části dřeva k zetlení, zlepšení druhové skladby stromů, využívání přirozené obnovy atd.). Jinak budou lesy nadále rychle chřadnout, bude se snižovat schopnost krajiny zadržovat vodu a prohlubovat ztráta státního majetku (situace je akutní).

Novela zákona o myslivosti
Novelizovat zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti a prováděcí vyhlášky, které určí povinnost určovat plán lovu podle škod na lesích (nyní se plány určují podle myslivci „spočítaných“ stavů zvěře, což vede k nízkému odlovu a přemnožení zvěře, která ničí mladé stromky, zejména listnáče a jedle).

Území pro divokou přírodu
Identifikovat vhodné plochy pro reprezentativní síť území (min. 10 km2) ponechaných samovolnému přírodnímu vývoji a zároveň volnému přístupu veřejnosti. Vymezit několik prvních území po dohodě s vlastníkem a správcem (nejspíše státních lesů ve správě LČR či VLS).

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/tri-ze-ctyr-jehlicnatych-stromu-v-nasic…

Šítky aktuality:
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky