Proč jsem rezignoval na pozici místostarosty městské části

V pátek 24.11.2017 jsem oznámil úřadu a koaličním partnerům své rozhodnutí rezignovat na pozici místostarosty městské části Praha 21 a to k termínu 30. listopadu 2017.  Toto rozhodnutí jsem učinil z důvodu dlouhodobých a gradujících rozporů se starostkou a kolegy v radě v názorech na komunikaci samosprávy s veřejností a z důvodu zcela odlišných názorů na kvalitu a způsob řízení úřadu, dodržování dohodnutých kompetencí a týmové spolupráce v radě městské části. Tímto krokem jsem vyvolal smírčí jednání, které je dohodnuté na 5. prosince 2017, abych dal prostor zbylým členům Koalice zformovat a upřesnit principy, podle kterých bude Koalice nadále fungovat.

Je mi dáváno za vinu, že často věci příliš komplikuji, přetěžuji lidi, když po nich chci, aby měli výsledky, že vyžaduji, aby byly dodrženy správné postupy, interní směrnice či dokonce zákony ČR. Nebo aby členové Rady vzájemně spolupracovali na připravovaných projektech, aby Úřad projekty lépe plánoval a připravoval a zapojoval občany do spolurozhodování radnice.

Vždy jsem prosazoval myšlenku moderně řízeného úřadu s nástroji řízení, které se již dávno ve veřejné správě osvědčily a mohly být v našem úřadě úspěšně zaváděny. Po opakovaných pokusech tyto principy začlenit do běžné praxe MČ Praha 21 jsem došel k závěru, že vedení obce není této myšlence ani nakloněné, ani schopné ji realizovat.

Abych nadále nebyl svou náročností pro Koalici přítěží, rozhodl jsem se vystoupit z Koalice a nadále hájit výše uvedené principy jako zastupitel a pokusit se napříč opozicí a koalicí nalézat shodu nad tématy, která mnohdy přesahují jedno volební období. Stále se prohlubující nešvar nekomunikovat s nikým nikam nevede a polarizování společnosti naší komunitě ubližuje.

 

Nesouhlasím s tím, aby nebyly dodržovány kompetence radních, aby odpovědní radní nebyli ani zváni, ani informováni o jednáních, která spadají do jejich kompetence a místo nich jiní jednali a přijímali usnesení. Jedním z mnoha příkladů je usnesení o žádosti investora o změně koeficientu územního plánu, které bylo předloženo starostkou, aniž bych o této žádosti jako místostarosta zodpovědný za územní rozvoj cokoliv věděl, nebo byl úřadem informován.

Nesouhlasím s tím, aby s občany nebyla projednávána klíčová témata a projekty MČ. Nejviditelnějším příkladem je stěhování zdravotního střediska z Rohožníku na Blatov. Pokud se na radě o této velmi důležité otázce vůbec mluví, diskuse je trestuhodně nekompetentní a silová. V souvislosti se změnou záměru budovy Ideal Lux (plánovaná podpora soukromého investora na rekonstrukci továrny na  Alzheimer centrum byla na návrh opozice změněna na odkup budovy a její využití  pro zdravotnické zařízení) jsem zpracoval a začátkem roku 2017 kolegům v radě předložil návrh postupu, včetně představení a projednání s veřejností, aby byla nalezena široká shoda a byly odstraněny chyby projektu. Tento postup rada nevyužila a postupně jsem byl z dalších jednání a z projektu vyřazen.

Nesouhlasím s tím, aby úřad nezveřejňoval důležité dokumenty, jako jsou např. připomínky městské části k přeložce I/12 na webových stránkách. Ani po mnohých urgencích, návrhu a starostkou odsouhlaseném procesu, že po každé radě bude veřejnost seznámena s klíčovými usneseními, které byly na radě schváleny, tento proces nebyl a není dodržován. Komunikace není systematizovaná, klíčové projekty nejsou na oficiálním webu prezentovány a nejsou přinášeny informace o jejich řešení.

Nesouhlasím s tím, aby se veřejnosti nezveřejňovaly přílohy přijatých usnesení v radě. Na návrh starostky bylo revokováno usnesení rady, které bylo přijaté před rokem a tehdy dalo úřadu za úkol tyto informace zveřejňovat. Návrh revokace tohoto úkolu se mnou nebyl konzultován, ačkoli spadal do mé kompetence. Dopadlo to tak, že úkol byl mnohokrát prodloužen a nakonec na návrh starostky zrušen.

Nesouhlasím s tím, aby vedení úřadu zcela rezignovalo na principy strategického plánování  a řízení. Současné vedení radnice a to jak starostka MČ, tak tajemník úřadu, nemají zájem na pokračování a prohlubování principů a procesů, které byly zavedeny v období 2010 – 2014. Příkladem je třeba projektové řízení, které spočívá v systematické práci týmu, sestaveného ze všech dotčených odborů a odborností, a který spolupracuje se samosprávou MČ. Tato myšlenka je současnému vedení MČ zcela cizí a není snaha stávající neefektivní a chaotický systém změnit.

Nesouhlasím s tím, aby se členové rady nemohli vyjadřovat a připomínkovat klíčové dokumenty MČ. Praxe, se kterou nesouhlasím,  je taková, že radě jsou předloženy pouze ke schválení až hotové dokumenty a projekty a to často v časové tísni. Například nový organizační řád úřadu. Bez ohledu na několikrát stvrzenou dohodu o připomínkování radních před jeho schvalováním, byl proces připomínkování zcela vynechán a řád byl schválen s řadou chyb, s odkazem na jakési další interní připomínkování. Podobně dopadlo třeba výběrové řízení na změnu dopravního značení. Slib zněl, že po zpracování návrhu bude možné doplnit značení na podporu cyklistů. Nestalo se, návrh byl bez připomínkování projednán s Policií a rada schválila variantu bez podpory cyklistiky s tím, že v druhém kroku po realizaci bude možné značky opětovně změnit, tentokrát pro podporu cyklistů…

Nesouhlasím s tím, aby výběrová řízení neměla kvalitní a se záměry obce korespondující zadání následně ani nebyly respektovány jejich výsledky. Příkladem je VŘ na tajemníka úřadu, či VŘ na Újezdský zpravodaj.

Nesouhlasím s tím, aby nebyl rozvíjen objektivní grantový systém MČ a místo něj  bylo upřednostňováno rozdělování finančních prostředků na základě individuálních žádosti mimo grantový systém. Rada nebyla ochotna přistoupit na návrh, aby byl zpracován koncept systémového rozdělování finančních prostředků na podporu sportovních spolků a klubů a to na základě konkrétních ukazatelů, např. počtu dětí ve sportovních oddílech. Tímto způsobem by MČ mohla transparentně rozdělit všechny finanční prostředky, které na podporu neziskových organizací získává a sportovní kluby by zcela transparentně získaly mnohem více peněz pro rozvoj své činnosti a na práci s mládeží.

Nesouhlasím s tím, že rada přistoupila na polarizování a zpolitizování práce spolků a nesouhlasím s nekomunikací a nespoluprací s opozicí na tématech, které přesahují jedno volební období a pro kontinuitu realizace vyžadují širokou shodu a kompromis. Systém veřejných projednávání, který se stal součástí běžného fungování MČ v období 2010 – 2014, byl po roce 2015 zcela opuštěn. Veřejnost ztratila běžnou možnost konstruktivně ovlivňovat projekty a záměry MČ. Tento stav vnímám jako odklon od přijatého usnesení ZMČ o realizaci místní Agendy 21, která se snaží vybudovat partnerství mezi všemi cílovými skupinami v městské části.

Nesouhlasím s tím, aby se účelově měnil jednací řád komisí jen proto, aby se místostarosta nemohl účastnit na jednáních komisí. Dosavadní  jednací řád zakotvoval účast místostarostů na kterémkoliv jednání libovolné komise.

Nesouhlasím se způsobem opravy ulice Druhanická.  Prosazoval jsem systémové řešení finální dostavby ulice včetně chodníků, což spočívalo v dokončení dokumentace a výběrového řízení na dodavatele. Výběrové řízení bylo zrušeno v průběhu jeho vyhlášení a investice na projektovou dokumentaci zmařeny. Výsledkem je to, že ulice je sice opravena, ale chodník pro bezpečný pohyb občanů ani v tak frekventované ulici mnoho let nebude.

Nesouhlasím s tím, aby nebyla dodržována politická kultura mezi partnery koalice. To, že mají jednotliví členové koalice rozdílné názory ještě neznamená, že se má rezignovat na základní politickou kulturu, dodržování dohodnutých pravidel, závazků a spolupráce. Ve svém pracovním i osobním životě prosazuji principy kompetentnosti a zodpovědnosti, vzájemného partnerství a otevřené komunikace s veřejností.

Koalice OÚ, TOP09, ČSSD, Svobodní, Pro Prahu a dvě nezávislé kandidátky, která funguje od února 2016, odvedla nemálo práce, která však mohla být o několik řádů kvalitnější, systémová a dobře komunikovaná s veřejností. Na úřadě lze tento potenciál najít, srážením do chaosu a průměrnosti to ale nepůjde.

Vzhledem k tomu, že jsem ani po téměř dvou letech ve funkci místostarosty MČ P21 nenašel způsob, jak rozhodování a konání vedení MČ ovlivnit z mého pohledu správným směrem a z důvodů, uvedených výše, není pro mě dále možné podílet se na práci rady MČ Praha 21.

RNDr. Pavel Roušar
zastupitel MČ Praha 21

 

„Tisková zpráva Otevřeného Újezda k abdikaci RNDr. Pavla Roušara na pozici místostarosty MČ Praha 21“ v ON 28.11.2017 ZDE.

Článek v Našem Regionu ze dne 4.12.2017 ZDE.

Související příspěvky

1 komentář