Pod elektrovody jsou často poslední místa s biologickou rozmanitostí. Nelikvidujte je frézami a drtiči!

Plochy pod dráty vysokého napětí, tedy pod elektrovody, které nejsou využívány k běžnému zemědělskému nebo lesnickému hospodaření, jsou velmi specifickými a pro přírodní rozmanitost naší krajiny velmi významnými stanovišti. Často jde o poslední místa v krajině, která unikla intenzivnímu hospodaření.

Nebyly tu pravidelně používány pesticidy, nerostou tu stejnověké lesy. Liniový charakter elektrovodů tvoří z ploch pod nimi důležitý koridor, který umožňuje propojení metapopulací i migraci řady druhů živočichů i rostlin v krajině. V posledních letech se ale způsoby údržby ploch pod elektrovody mění a jejich význam pro zachování přírodní rozmanitosti zásadním způsobem klesá.

Pod elektrovody je cenná především poměrně jemná mozaika raných stádií existence lesa, tedy kombinace ploch holé půdy, kvetoucích bylin, trav a obrážejících dřevin, kterou vytvořilo časté opakované vyřezávání. V dnešní krajině je tato mozaika významným, často dokonce posledním domovem řady ohrožených rostlin, motýlů, samotářských včel a vos, brouků ještěrek či ptáků.

Ruční vyřezávky ale stále více nahrazují frézy a drtiče, které rozmělní likvidovanou vegetaci či pařezy na malé kousky. Vzniklá štěpka je následně zapravena do půdy. Dochází tak nejen k úplnému odstranění porostu, ale i k jednorázové likvidaci většiny živočichů, kteří na daném místě žijí. Při samotném “bleskovém” zásahu prakticky nemají možnost uniknout. Navíc zaniká celé stanoviště, na které byli původně vázáni…

Doporučujeme celý otevřený dopis v Ekolistu, 12. 5. 2023:
Vědecké společnosti: Otevřený dopis k údržbě ploch pod elektrovody

Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky