Nezapomeňte na veřejnou schůzi Zastupitelstva MČ P21 v pondělí 1.2.2016 od 17 h

Nezapomeňte na pondělní veřejné jednání újezdského Zastupitelstva,
01. 02. 2016 od 17:00 hod v Divadelním klubu MZŠ
, vstup z ulice Čentická.
Po odvolání starosty a Rady MČ  v listopadu 2015  stále projednává veškerou agendu samosprávy MČ právě  Zastupitelstvo.

Přímý přenos jednání na YouTube:  ZDE

Program převzatý z obecního webu:

18:00-18:45 Interpelace občanů
18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového a volebního výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Projednání a schválení způsobu voleb
6. Stanovení počtu uvolněných členů ZMČ Praha 21 a počtu členů rady
7. Volba starosty MČ Praha 21
8. Volba místostarostů MČ Praha 21
9. Volba radních MČ Praha 21
10. Kontrola plnění usnesení
11. Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí a členům výborů a komisí MČ Praha 21
12. Rezignace Ing. Šárky Zátkové na funkci politik MA21, jmenování nového politika MA21
13. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21
14. Zápis z jednání Finančního výboru č. 8 ze dne 11. 1. 2016
15. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016
16. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021
17. Rozpočtová opatření č. 107 a 121: změny rozpočtu v roce 2015
18. Poskytnutí osobního příplatku ředitelce Masarykovy ZŠ Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové
19. Zápisy z jednání Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 04. listopadu 2015, 30. listopadu 2015 a 13. ledna 2016
20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci,a.s. na pozemku parc.č. 3735/37 v k.ú. Újezd nad Lesy
21. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch MČ Praha 21 s ČD,a.s.
22. Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 537/381 v k.ú. Újezd nad Lesy
23. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací v Praze – Újezd nad Lesy“
24. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s. na stavbu Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Staroújezdská a okolí, Praha 21 – Újezd nad Lesy
25. Prodloužení smluv na pronájem prostor v polyfunkčním domě
26. Prodloužení nájmu ORDINACE Feuereislová
27. Změna provozovatele praxe pediatrie ve zdravotním středisku Živonínská 1630, Praha 9
28. Záměr podání žádosti do výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání, OP VVV, prioritní osa 3 OP pro individuální projekty OP VVV a udělení souhlasu zřizovatele se zapojením škol s předškolním a školním vzděláváním na území Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy
29. Souhlas zřizovatele mateřských škol se záměrem podání žádosti o nadační podporu mateřským školám do grantové výzvy 2015 „Zahrada hrou“
30. Veřejné fórum – termín 20. 4. 2016

zdroj: www.praha21.cz

 

Související příspěvky