Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Můj názor na újezdské parkoviště u Klánovického nádraží

Na 16.února 2015 svolala Dopravní komice Rady MČ Praha 21 místní šetření u Klánovického nádraží se starosty Klánovic a Újezdu nad Lesy, s vedoucími OŽPD, OMI, s radním a zastupitelem MČ Praha 21. Na programu byla detailní obhlídka okolí nádraží Klánovice a účelem – konečné posouzení situace k řešení parkování u „nádraží“. Současný (ostatně i minulý) předseda Dopravní komise představil návrhy projektů, které byly doposud zvažovány, a dal prostor kompetentním zástupcům k obhajobě obou projektů. Podle vyjádření předsedy komise existují dvě představy, pro zjednodušení je označím projekt 1 a 2.

O projektu 1 jsme se dozvěděli přibližně to, že minulá rada navrhla řešení dopravy v klidu a v pohybu na komunikaci Staroklánovické – odbočení k otočce BUS – vyjmutí oblasti z Dopravního generelu, resp. navržené řešení panem Ing. Janem Šilarem, tehdy studentem ČVUT v Praze (Fakulty dopravní). Dále studii zpracovanou spol. DIPRO s.r.o., kdy se jednalo o řešení, které zadalo minulé vedení MČ Praha 21, a které bylo Dopravní komisí (dnes ve stejném složení jako tehdy), resp. novou samosprávou odmítnuto.

V nyní podporovaném projektu č.2 požaduje Dopravní komise zachovat pro osobní dopravu obousměrnou – Staroklánovickou – odbočení k žel. zastávce. Pohyb BUS, řešení a umístění otočky by bylo vhodné ponechat na odborném řešení ve studii. Řešení dopravy v klidu se jeví asi jako nejvhodnější vybudování parkoviště P+R v místě otočky a části lesního pozemku za předpokladu vyřešení změny územního plánu, řešení majetkových otázek, atd. Pan Ing. R. Březina (vedoucí OŽPD) informoval o jednání, které vedl se spol. Lesy ČR, které by souhlasily s případnou směnou za pozemek parc.č. 1544/1.( tato informace se po následných dotazech u správce lesa LČR ukázala být zavádějící – směna, kterou projednávají LČR a Hl.m.Praha již asi pět let se týká pouze vzájemné výměny lesních pozemků pro snadnější obhospodařování )

Následné klání nepřineslo podle očekávání přijatelný konsenzus. Žádná z oponentních stran nepodpořila svůj projekt prověřenou studií skutečných potřeb újezdských občanů. Ale přesto, že takový přehled chybí, obě strany se už teď vzácně shodují v tom, že jakékoliv navyšování parkovacích míst, vyvolá jen další nárůst požadavků – zvláště pak od „přespolních“ zájemců. Nikdy tak nebude mít (ani újezdský) spěchající řidič stoprocentní jistotu, že najde místo k zaparkování! Co bude následovat, je katastrofický scénář.

Na štěstí – z Újezda je nádraží aspoň snadno dostupné pravidelnými autobusovými linkami, které příjezdy a odjezdy vlaků kopírují. A pravděpodobnost, že vlak nepřijede přesně, by postihlo jak automobilistu, tak pasažéra MHD. Pro odlehčení dodávám, že situace, kdy zkolabuje autobus, je možná zhruba se stejnou pravděpodobností jako u auta.

I z těchto důvodů, jako člen Dopravní komise a aktivní občan, navrhuji dostupné řešení, aspoň na dobu vhodnou k dalším možným pohovorům – parkování zachovat beze změn. Ukáže-li se to nutné, tak pro odloučená bydliště urychleně hledat navýšení dostupnosti spojením přes MHD.

Tolik věcná argumentace. Teď ještě hra s pocity a drobným estetickým přilepšením: nové „klánovické“ nádraží zdá se, že bude skutečnou cestou kupředu nejen pro nás domácí, ale zásadně zhodnotí i naši celo-pražsky vnímanou oddechovou, turisticky i rekreačně atraktivní, a snadno dostupnou obec. Až bude přestavba nádraží ukončena a my budeme mít jasnou představu o všech souvislostech a nových možnostech, které domácím i hostům revitalizace nabídne, můžeme se otočit zpátky a komplexně zvažovat novou situaci. Konat uvážlivě, transparentně a otevřeně před spoluobčany, vycházet z ověřených potřeb. Abychom si znovu nezadělali na chybná, nenávratně ztracená minulá rozhodnutí – viz Level, nebo kanalizační svod ústící přímo do chráněného Přírodního Parku Klánovického lesa.

Ušetřené výdaje za projekty a výstavbu parkoviště P+R, by třeba naši zástupci dokázali přetavit do „zámeckého“ dláždění perónu s nápaditými informacemi o obci a jejího krásného okolí. Abychom si je oba – jak Újezd, tak i Lesy nad ním, zasloužili a učili se o ně pečovat.

Na místním setkání pan starosta několikrát opakoval svůj oblíbený slogan: „chci udělat něco pro lidi“. Príma, tak uvážlivě konejme.
Petr Mach

Redakce doplňuje informace k projektu dopravní obslužnosti nádraží Praha Klánovice na újezdské straně, zpracované Radou MČ 2010 – 2014:

Rada MČ dočasně vyjmula dopravní řešení u nádraží z Dopravního generelu Újezda a zadala projektové zpracování této lokality. Pro narovnání správnosti údajů v územním plánu zadala změnu na pozemcích 1543/1 ( nynější silnice Staroklánovická) a 1523 ( cesta podél peronu k trafostanici), které již desetiletí neplní funkci lesa, ale jsou dopravními komunikacemi.

Záměrem Rady bylo zklidnění individuélní dopravy u nádraží a tím i při průjezdu Újezdem, podpoření MHD, umožnění rychlého parkování typu Kiss and Ride, efektivnění a úprava stávajících prostorů pro parkování. Tomuto záměru mělo napomoci zjednosměrnění příjezdu a odjezdu z nádraží, které bylo součástí zadání. Nedotčeny měly zůstat veškeré lesní plochy a v dalším plánu bylo zkulturnění prostoru okolo nádraží – v majetku MČ je cesta podél peronu, ostatní plochy jsou majetkem ČD nebo ve správě LČR.

 

Související příspěvky