Jednou větou z Újezda ve středu 24.6.2015

„Nakonec nám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trest za neochotu podílet se na politice“ cituje trefně Platona nové OKO, které od začátku r. 2015 bdí nad Újezdem, ZDE;


4. veřejná schůze zastupitelstva v pondělí 22.6.2015:

-schůze za přítomnosti konsternovaných občanů, požadujících řádné projednání objízdných tras při stavbě kanalizace, trvala od 17h do půlnoci a za tu dobu byla projednána asi čtvrtina bodů programu

-za trest byli zastupitelé ( kteří vykonávají svá civilní povolání a to každý všední den zpravidla od rána do večera) vyzváni k pokračování jednání v pondělí 29.6.2015 od 8h ráno

-v rámci nové transparentnosti nová radnice své občany o tomto pokaračování nijak neinformuje ( ani na webu, ani na úřední desce), natož aby je řádně pozvala na „veřejné“ jednání zastupitelstva, kde se má například schválit závěrečný účet roku 2014;


Rada MČ na svém 18. jednání dne 16.6.2015 ZDE
, na němž byli přítomni pouze tři z pěti členů mj. jednomyslně zúřadovala:

posunutí termínů pěti úkolů, které nebyly splněny,
-další revokovaci svých minulých rozhodnutí např. o pronájmu 3 bytů policistům MO Policie ČR ( usnesení č. 105/1924/14 ze dne 21. 10. 2014), či o rekonstrukci hřiště Rohožník (usnesení RMČ/0227/15 ze dne 5. 5. 2015)
-další z chaotických změn v rozpočtu 2015, v pořadí 30 – 33
-stáhnutí materiálu č. 12 z jednání
( bez uvedení důvodu, obsahu či alespoň názvu tohoto materiálu – pozn.red.)

dále jednomyslně schválila:
vytvoření „funkčního místa referenta pro samosprávu na odboru životního prostředí a dopravy“
-nákup příkopového vyžínacího ramene za  310 100,- Kč
-záměr 1. MŠ Čentická na vybudování  „Multifunkční bezpečné mlhoviště“ ( co to u všech všudy je ??! – pozn.red.) za 225 377,02 Kč z rezervního fondu MČ
-záměr MŠ Sluníčko na pořízení herních prvků za 140 000,- Kč z rezervního fondu MČ
-pokračování školního poradenského pracoviště Masarykovy ZŠ za 210 000,-Kč z nespecifikované rezervy MČ
-ukončení nájmu pro Food Service Praha ( Restaurace Level – p. Václav Čapek – pozn.red.) v polydomě, mimořádnou inventarizaci a zajištění osoby odpovědné za provoz Levelu
nového člena Komise volnočasových aktivit p. Veselého  – a to nikoli jako nominanta politických stran a uskupení, podle kteréhož „pravidla“ Rada trvale odmítá všechny zástupce spolku Újezdský STROM jako členy komisí, ale – kupodivu a najednou a PROSTĚ – jako nominanta spolku OKO!  Dlouhý nos, občané! – pozn.red. :-) doplnění zdroje pro případ náhodné změny zápisu RMČ: bod č. 25: RMC_2015_018_zapis

jednomyslně pověřila:
místostarostu Slezáka k jednání o rekonstrukci hlavní újezdské křižovatky a vedoucího OMI ke koordinaci rekontrukce křižovatky s probíhající  stavbou železnice

jednomysleně neschválila:
-žádost zastupitele Jeníčka ( Svobodní) o zařazení bodu Nová pravidla vydávání ÚZ na jednání Zastupitelstva. Místo toho jednomyslně schválila pravidla upravená, s platností od 1.7.2015. (Znění těchto upravených pravidel nikdo nezná, neboť přílohy svých zápisů Rada MČ naprosto transparentně nezveřejňuje. Nechme se tedy překvapit, až je pan tajemník dá na web…týden po konání Rady MČ, dne 24.6.2015 tam ještě nejsou – pozn.red.)

 

na úřední desce bylo dnes vyvěšeno pod značkou UMCP21/09755/2015/SÚ/Bro oznámení o pokračování stavebního řízení na „rozšíření ulice Mladých Běchovic před křižovatkou s ulicí  Českobrodská (dojde k prodloužení  řadícího  pruhu  v  ulici  Mladých  Běchovic  pro  odbočení  vlevo  o  65  m).  Důvodem  je zvýšení kapacity křižovatky s ulicí  Českobrodskou“ Dotčené orgány ( vč. OŽPD P21)  mohou upltnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 10 dnů, tj. do soboty 4.7., respektive do pondělí 6.7.2015, oznámení: 2015-01578_rozšíření křižovatky Ml.Běchovice ;

 

a na závěr – pokračování seriálu nové radnice „Jak zamést s ředitelem školy“ v plném znění:

11. Petice zaměstnanců a doporučení školské rady Masarykovy ZŠ, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Polesná 1690
Usnesení číslo: RMČ18/0289/15
Rada městské části
1) bere na vědomí
petici zaměstnanců Masarykovy ZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 k usnesení RMČ
17/0272/15 ze dne 2.6.2015 o odvolání Mgr. Miroslava Kurky z funkce ředitele
2) bere na vědomí
doporučení školské rady Masarykovy ZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 revokace
usnesení RMČ 17/0272/15 ze dne 2.6.2015

3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /odbor školství a kultury/odeslat odpověď v intencích RMČ na petici zaměstnancům a školské radě Masarykovy ZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690
Zodpovídá
1. Hana Kořínková, referent – školství
Termín: 19.06.2015
4) ukládá
ÚMČ Praha 21 /odbor školství a kultury/ předat písemné odvolání z pracovního místa
vedoucího zaměstnance ředitele Masarykovy základní školy Mgr. Miroslavu Kurkovi
Zodpovídá
1. Hana Kořínková, referent – školství
Termín: 19.06.2015
5) ukládá
ÚMČ Praha 21 /odbor školství a kultury/ předat písemné pověření k zastupování ředitele Masarykovy základní školy PaedDr. Marii Hlaváčkové
Zodpovídá
1. Hana Kořínková, referent – školství
Termín: 19.06.2015
Usnesení – (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
tady je babisovo

Související příspěvky

1 komentář

  • Tomáš Fábera

    Prostě nejsme jako politici, nekecáme a makáme. Je to jasné, ANO lépe už bylo.