Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Újezda ve středu 17.6.2015

Újezd nad Lesy k datu 17.6.2015:

Kanalizace mezi ulicemi Rápošovská a Ranská se nestaví a slova starosty Růžičky na webu obce a ve Zpravodajích 5 a 6/2015 se ukazují být nepravdivá;

informace o probíhající práci úřadu či projektech nové radnice vedení obce občanům nesděluje ani na webu, ani v Hobby magazínu Újezdský zpravodaj – výjimkou je vlajková loď nové radnice v podobě Rákosníčkova hřiště nadnárodní diskontní prodejny LIDL, umístěného na Rohožníku; to nejdůležitější pro MČ, totiž smlouva s Lidlem a podmínky údržby, včetně nákladů pro MČ v budoucích letech, ale na webu ani v ÚZ nejsou k nalezení;

PDF červnového Újezdského zpravodaje, který vyšel před 14 dny, stále není na webu obce;

poslední elektronické vydání ÚZ ( tj. nikoli pdf tištěného vydání, ale rozšířený e-ÚZ)  je z ledna 2015; od té doby elektronická vydání chybějí, nejsou zveřejňovány všechny příspěvky a ÚZ tak soustavně porušuje Pravidla pro vydávání ÚZ v článku 7 bodě 4 , v nichž je uvedeno: „Příspěvky, které z prostorových důvodů nebude možno otisknout v aktuálním čísle, budou uveřejněny na webových stránkách MČ Praha 21 www.praha21.cz“;

Redakční rada je po rezignaci posledního občana p.Procházky pouze dvoučlenná (jmenovaná novou Radou MČ) a porušuje Pravidla pro vydávání ÚZ v článku 3 bodě 3 , v nichž je uvedeno:“ RR má lichý počet členů, minimálně 3, maximálně 7″. Redakční rada evidentně na dodržování Pravidel nedohlíží, ani je sama neplní, o své činnosti za rok 2014 a 2015 nevydala jediný zápis ( zápisy 2011 – 2013 ZDE);

o tom, že by MČ zpracovala a zaslala písemné vyjádření ke shrnutí změn projektu „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“  – největšího zásahu do životního prostředí v Újezdě nad Lesy – není na webu ani stopa, dle zápisů o ničem podobném nejednala ani KŽP;

na svém 17. jednání dne 2.6.2015 Rada MČ mj.
-vzala na vědomí návrh odpovědi na petici a ukládá starostovi odpovědět ( pozn.red.: jedná se o Petici, kterou jsme zveřejnili ZDE; po textu Petice za řádné projednání objízdných tras při stavbě kanalizace, jejím smyslu a odpovědi starosty na obecním webu – natož v ÚZ! – není ani památka)

-jednomyslně schválila záměr “ Chlazení kanceláří ÚMČ P21″a převedení finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 – Pokladní správa do kapitoly 09 – Vnitřní správa, ve výši 400 000,-Kč pro tento účel; OMI má uloženo do 30.6.2015 provést zjednodušené poptávkové řízení oslovením nejméně 5-ti firem a předložit nejvýhodnější nabídku ke schválení RMČ

-jednomysleně schválila poskytnutí finančního příspěvku o.s.Neposeda na zajištění odměn pro účastníky akce Holiday Party ve výši 2000,- Kč z kapitoly 05 – Komise sociální politiky a zdravotnictví

-jednomyslně
„1) odvolává Mgr. Miroslava Kurku ke dni 30. 6. 2015 z vedoucího pracovního místa ředitele Masarykovy základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690
2) pověřuje PaedDr. Marii Hlaváčkovou, zástupkyni ředitele pro II. stupeň MZŠ, k zastupování ředitele od 1. 7. 2015 do nástupu nového ředitele/ky vybraného na základě konkurzního řízení
3) schvaluje návrh oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Masarykovy základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
4) ukládá ÚMČ Praha 21 /OŠK/ zveřejnit vyhlášení konkurzního řízení na úřední desce, webových stránkách MČ Praha 21, ostatních městských částí hl. města Prahy, přilehlých obecních úřadech Středočeského kraje, v Učitelských novinách a Regionálním tisku
Zodpovídá 1. Hana Kořínková, referent – školství
Termín: 12. 06. 2015
5) ukládá ÚMČ Praha 21 /OŠK/ předložit RMČ Praha 21 návrh na složení konkurzní komise k jejímu jmenování v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích
Zodpovídá 1. Hana Kořínková, referent – školství
Termín: 30. 06. 2015″

-usnesení k žádosti o stanovisko pro UR „Viladům Jižní terasy“ na ppč.68/1 v kú Újezd nad Lesy nebylo přijato;
-materiál k žádosti 1.MŠ Čentická o souhlas s investičním záměrem „Multifunkční bezpečné mlhoviště“( ??) byl stažen z jednání;
-jednomyslně schválila přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn u zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21, u mateřských škol (1. MŠ Čentická, MŠ Sedmikráska, MŠ Rohožník, MŠ Sluníčko) a neschválila totéž u Masarykovy ZŠ vzhledem k tomu, že Radou MČ Praha 21 nebyla schválena účetní závěrky MZŠ Polesná za rok 2014 (usneseníRMČ15/0237/15);

rozpočtových opatření, jejich změn a doplnění,  závěrečného účtu za rok 2014 s uloženými opatřením se týkají body 15 – 20, zápis17. jednání RMČ ZDE;
Komise sociální politiky a zdravotnictví zve na Aktivní odpoledne v úterý 23.6.2015 od 14 h na Multihřiště v Čentické, na němž bude vyhlášen 4. ročník soutěže Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy.
aktivní odpoledne 2015

 

 

Související příspěvky