EIA pro „Běchovickou křižovatku“ – veřejnost má možnost vyjádřit se k dokumentaci záměru. AKTUALIZACE 4. a 22.5.2017

AKTUALIZACE 22.5.2017:
Dnem 22.5.2017 bylo ukončeno zákonné připomínkové řízení záměru stavby 511. Zda, případně jaké připomnky k této důležité stavbě, která je nedílnou součástí a napojením  „našeho obchvatu“ na Pražský okruh, vznesl Úřad MČ P21, to nevíme. Spolek Újezdský STROM v řádném termínu připomínku uplatnil  a požádal zpracovatele dokumentace, aby posuzoval obě dopravní stavby (Běchovickou křižovatku 511 a „obchvat“ přeložku I/12) dohromady a to z hlediska kumulativního dopadu na životní prostředí.

AKTUALIZACE 4.5.2017:
Vzhledem k tomu, že MČ P21 je v rozdělovníku MŽP uvedena pouze „na vědomí“, vznesli jsme dne 27.4.2017 dotaz na MŽP proč není Městská část Praha 21 v rozdělovníku čj. 27037/ENV/17 uvedena jako dotčený územní samosprávný celek ani jako dotčený správní úřad ( s přihlédnutím k tomu, že stavba 511 úzce souvisí s přeložkou I/12)  a zda to nějak mění právo MČ a jejích občanů zasílat písemné vyjádření.

Odpověď MŽP dne 4.5.2017:
„…Městská část Praha 21 není předmětným záměrem přímo dotčena, a tudíž z tohoto důvodu nebyla zahrnuta mezi dotčené územní samosprávné celky ani dotčené správní úřady na rozdíl od Městské části Praha – Běchovice, která je předmětným záměrem přímo dotčena. Nicméně v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí může každý uplatnit své připomínky k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Všechny obdržené připomínky budou následně vypořádány v posudku dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků i vyjádření jakéhokoliv jiného subjektu má v procesu posuzování vlivů na životní prostředí stejný právní statut, a ke všem doručeným vyjádřením je proto přistupováno stejně…“

Ani občanům ani úřadu MČ P21 nic nebrání  řádnému zaslání písemných připomínek do řízení EIA k „běchovické křižovatce“ – stavbě 511. Lhůta pro připomínkování (30 dní od zveřejnění na úřední desce MČ P21) končí 20.5.2017, takže do toho :-) Informace a dokumentace níže. Ještě níže je připomenutí vizualizace 511, veškeré informace k tématu najdete v Otevřených novinách, v rubrice Téma – Přeložka I/12 a stavba 511 ZDE.


Původní článek ze dne 27.4.2017 – informace a dokumentace EIA :


„…veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci  ve  lhůtě  do  30  dnů  ode  dne  zveřejnění  informace  o  dokumentaci na úředních  deskách  dotčených  krajů…“

 

Podrobná dokumentace ke stažení, záměr MZP472_ZDE.

 

Úvodní organizační informace:


Na úřední desce MČ P21 vyvěšeno dne 20.4.2017 pod značkou 26384/ENV/17  ZDE.

zdroj: CENIA, MČ P21

VIDEO: Stavba 511 aneb jak bude vypadat „běchovická křižovatka“

Související příspěvky