Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Vyjádření občana a zastupitele k neprojednaným materiálům ZMČ z jednání 22.6.2015

Dopis zastupitelům ZMČ Praha 21 a ÚMČ Praha 21.

Věc: Vyjádření občana a zastupitele k do dnešního dne stále neprojednáným materiálům ZMČ
z jednání 22.6.2015 z důvodu nemožnosti se učasnit jednání.

– Bod “ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ Praha 21 za rok“

o Přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hopodaření městské části Praha 21 (příloha 1) na straně 8 uvádí: „V této oblasti nebyl zaveden vnitřní kontrolní systém ve smyslu §25 zákona odst. 1 č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Průběžná, resp. následná, veřejnoprávní kontrola vykonávaná městskou částí u zřízené příspěvkové organizace podle ustanovení §11 odst 3 a 4 uvedeného zákona nebyla funkční.“

Otázkami nedostatečných pravidel a kontoly se zabýval Finanční výbor již v minulém období s tím, že bylo ze strany finančí správy ÚMČ namítáno, že FV nemá právo příspěvkové organizace kontorolovat. Kontrola ÚMČ však současně dle sdělění kontroly nebyla funkční. Neodhalila ani nezavedení vnitřního kontrolního systému organizace, což je docela zásadní věc pro dobrou funkci každé organizace, přesto, že na různé nesrovnalosti v dané oblasti FV opakovaně upozorňoval. Vznikají tak rizika uváděná ve zprávě z důvodu „neprůkaznosti“.

V soupise nápravných opatření návrhu materiálu naprosto chybí vyřešení této oblasti, která je vlastní příčinou problému, uložená nápravná opatření příkazem starosty však toto neobsahují. V důvodové zprávě podkladu FV uvádí: „Mimo požadavků uvedených v návrhu na usnesení, Finanční výbor ještě doporučuje zavést, zabezpečit a průběžně kontrolovat standartní metody účtování v souladu a minimálně v oblastech uvedených v závěrečné zprávě (minimálně v bodech, kde je nutná realizace nápravných opatření) auditu MHMP a zajistit zvýšenou kontrolní činnost zřízených příspěvkových organizací.  I toto doporučení, ne-li přímo „pověření „ nebo „uložení“ tohoto jako úkolu by bylo vhoné dát do usnesení.

V současné chvíli jde ÚMČ zcela opačným směrěm. V usnesení je toto pominuto. Po tom, co interní auditorka ÚMČ podala výpověď, jsem také dosud nezaregistrval žádné kroky ÚMČ k obsazení této pozice.

o Na straně 19 je výhrada „neprůkaznosti vedení účetnictví“ s ohledem na inventurní soupisy. Je uložena náprava do 30.6. K 30.6. má být také vyhotoveno opravné daňové přiznání na finanční úřad a kopie předána zřizovateli. Jsou tyto požadavky realizovány? Je podáno opravené přiznání? Prosím o kopii.

o Došlo k nějaké škodě? V takovém případě bychom se měli jako zastupitelé zabývat ischválením případného vyvození důsledků a uložením nápravy škod .

– Bod „2014 Schválení účetní závěrky Městské části PRAHA 21 ZA ROK 2014“

o Proč na jednání „Výboru pro schvalování účetní uzávěrky“ chyběla a) tajemnice výboru (p. Birková), b) zastupitelé (p. Čechová), c) zástupce za Finanční výbor zastupitelstva (p. Košut)? Usnesení tak schvalovali jen úředníci. Předpokládám, že materiály, které ověřovali, sami připravovali. Jak relevantní je taková kontrola a potvrzení? Kde je veřejná kontrola, chybí-li na jednání všichni volení členové za zastupitele (Čechová, Košut)? Tohle mne u tak zásadního dokumentu, jako je závěrečný účet, velmi znepokojuje.

o Jak je možné, že inventura majetku v řádu stamilionů neodhalí jediný inventurní rozdíl? Jsme nejlepší správci majetku na planetě (čemuž ale moc neodpovídá závěr přezkoumání MHMP), nebo jde o nefunkční kontrolní mechanismus?

– Bod „Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. Čtvrtletí 2015“

o Poslední 3 stránky zastupitelského podkladu: 122 – ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ:

sloupce 1 – „Schválený rozpočet“, 2 – „Rozpočet upravený“ jsou prázdné (obsahují 0).
Používá se jen sloupec č 4. „Skutečnost“. Jde o oblast VHČ, kde nedošlo stále ke schálení toho, jaký je plán/rozpočet?

Takovéto manažerské tabulky, které vám nedovolí vidět rozdíl mezi plánem a skutečností, jsou ovšem pro kontrolu vedením ÚMČ i zastupiteli nefunkční.

Napadá mne citace z toho, co jsem již psal výše: „… nebyl zaveden vnitřní kontrolní systém. Průběžná, resp. následná, veřejnoprávní kontrola vykonávaná městskou částí nebyla funkční.“ ?

To jsou některé důležité podněty, které jsem chtěl na dnes stále nedokončeném jednání zastupitelstva projednat.

S pozdravem,
Michael Hartman

Praha 21, 27.6.2015

Související příspěvky