Úvaly rozhodly o způsobu rekonstrukce koupaliště. Otevírat se bude v létě 2018

22.5.2017  proběhlo jednání zastupitelstva města, které se věnovalo především tématu úvalského koupaliště a jeho rekonstrukci. Přítomní byli i experti, kteří zpracovávali technický audit a varianty řešení rekonstrukce. Tito experti provedli výklad pro přítomné zastupitele a občany, potom svoji verzi přednesl i pan zastupitel Černý.

Po velmi bouřlivé diskusi s přítomnými občany přijalo zastupitelstvo následující usnesení:

Zastupitelstvo města Úvaly

I. bere na vědomí

předložené materiály týkající se provedení technického auditu koupaliště a rekonstrukce koupaliště (variantní řešení)

II. rozhodlo zprovoznit koupaliště v letní sezóně 2018 a za tím účelem ukládá zajištění následujících bodů:

  1. zrekonstruovat bazény s minimální investici podle posudku Betonconsult /tj. odříznutí horního zhlaví bazénů do hloubky cca 50 cm, včetně oprav stěn a dna/ s použitím bazénové fólie.
  2. vybudování nové filtrační jednotky pro koupaliště s manuálním systémem filtrace a minimálně poloautomatickým dávkovacím systémem včetně akumulační nádrže s tím, že filtrační jednotka bude umístěna na betonové desce na povrchu a bude zahrnovat i menší domek pro elektroinstalace a chemikálie.
  3. vybudování zázemí koupaliště (WC, sprchy, pokladny, občerstvení) z kontejnerů s tím, že  v maximální možné míře bude využito již existující zázemí (např. již nyní stojící objekt WC a sprch). Rada města předloží i alternativní variantu zahrnující pouhý pronájem kontejnerů.
  4. využití služeb pracovníků TSÚ při provozu koupaliště coby preferovaného řešení
  5. vybudování nového oplocení koupaliště včetně zabezpečovacího zařízení, které bude v provozu v době uzavření koupaliště.

III. pověřuje

starostu přípravou nutných kroků k zahájení realizace rekonstrukce koupaliště ve smyslu tohoto usnesení

IV. zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodnout o zastavení výběrového řízení v případě, že objem vítězné nabídky přesáhne částku 20 000 000 Kč včetně DPH.

Výše uvedené usnesení bylo přijato v zájmu hledání minimální společné shody přijato jednomyslně.

Dále zastupitelé na základě požadavku přítomných zástupců občanů ze čtvrti Hodov rozhodli, že prozatím nebude řešeno parkoviště pro návštěvníky koupaliště u ČOV Hodov, ale parkování bude řešeno podobně jako v minulosti na loukách u ulic Mánesova a Horova s tím, že oproti minulosti zde bude využívána městská policie, aby udržela pořádek a průjezdnost ulic. V tomto hlasování se zdržel starosta města, Petr Borecký.

Poslední věc, o které se hlasovalo na základě podnětu pana Petra Voseckého, bylo usnesení, že „zastupitelstvo nesouhlasí s vedením navržené cyklostezky v rámci areálu koupaliště“. Toto usnesení nebylo přijato.

O způsobu rekonstrukce koupaliště je tedy rozhodnuto, stejně tak jako o termínu znovuotevření, což bude letní sezóna 2018. Dojde tak k naplnění rozhodnutí občanů v referendu z října 2016.“
Převzato z webu Města Úvaly  – informační servis města občanům k Úvalskému koupališti  ZDE.

Všechny články k tématu najdete chronologicky v ON
v rubrice Téma – Úvalské koupaliště ZDE.

 

Související příspěvky