Jak správně hospodřit v lese aneb dva přístupy odborníků k modernímu lesnictví

„…Z analýzy hloubkových rozhovorů s odborníky z oblasti lesnictví (lesníci, výzkumníci, zástupci státní správy, dřevozpracující průmyslu a ekologických organizací) vyplývá, že na poli vědění o stavu českých lesů se vymezují dva v základní přístupy. Za prvé tzv. „ekologický realismus“, tedy názorový proud, který nepochybuje o existenci objektivních problémů, které české lesy mají, a zároveň má celkem jasnou představu, jak těmto problémům čelit… Druhý přístup můžeme nazvat „sociálním konstruktivismem“, který se vyznačuje relativistickým přístupem k vědeckým poznatkům a reprezentuje přesvědčení, že současné vědění o stavu českých lesů nedává jednoznačné vodítko k tomu, jak by se s nimi mělo zacházet..

Shody:

Shoda napříč názorovým spektrem panuje v oblasti využívání nepůvodních druhů dřevin.. Odborníky rovněž spojuje shoda o zásadním negativním vlivu vysokých stavů zvěře na české lesy, který má nejen konkrétní dopady na schopnost obnovy, ale i významné dopady ekonomické. .. Dalším konsensuálním prvkem v debatě o hospodaření v lesích je vazba mezi hospodařením v lese a rozvojem českého venkova, která výrazně oslabuje. ..Snahy obou názorových skupin se také setkávají u potřeby rehabilitovat roli lesníka ve společnosti. Povolání lesníka v současné společnosti nejen že nemá odpovídající status, ale veřejnost ani není dostatečně seznámena s náplní jeho práce.

Stav lesů a s tím úzce související potřeba změny stylu hospodaření je téma, na kterém se ukazuje rozdělení názorového spektra:

Přístup hájícího status quo českého lesnictví se opírá o historickou tradici a ekonomické hledisko, tedy o základní potřebu zisku z hospodářského lesa, který nejefektivněji zajišťuje model lesa věkových tříd. .. Zastánci tradičního přístupu se odvolávají na „zdravý či selský rozum“ při využívání nových způsobů hospodaření v lese, neodmítají nové směry jako je změna dřevinné skladby či využívání přírodních procesů, ale připouštějí je pouze v omezené míře.

Přístup volajícího po změně v českém lesnictví pak stojí na postulátu reálné existence environmentálních rizik, vycházejícím z vědeckých poznatků, které v době vzniku lesnictví nebyly k dispozici. ..

Lesnictví doposud počítalo s neměnnými přírodními podmínkami, změny, které se v současnosti dějí, probíhají daleko rychleji než v minulosti. Reakcí by měla být výrazná změna druhové skladby s ohledem na lokální podmínky, měl by být rovněž kladen větší důraz na přírodní procesy, které mohou zajistit větší stabilitu lesa…

Zásadním předmětem sporů v řadách odborníků je lesní zákon. Pro zastánce tradičního přístupu je jeho striktnost zárukou, že se v lesích bude správně, odpovědně a trvale udržitelně hospodařit, pro druhé je naopak výrazně svazující a nedává vlastníkům lesů možnost rozhodnout se bez překážek pro tzv. přírodě blízké lesnické postupy, neboť všechny nástroje jsou nastavené pouze pro tradiční model věkových tříd. Dostatečně nejsou podle příznivců alternativy zohledněny jak současné vědecké poznatky o lesních ekosystémech tak adaptační strategie na klimatickou změnu.

Dalším do jisté míry konfliktním tématem je oblast ochrany životního prostředí. Zjednodušeně lze říci, že proti sobě stojí lesnické a přírodovědné paradigma. ..

V době probíhajících klimatických změn jsme svědky zásadního obratu v přístupu k lesu, ačkoliv si stále udržuje svoji hlavní produkční funkci, jeho environmentální funkce se dostávají stále více do středu zájmu. Odborníci z řad zastánců ekologického realismu považují za důležité udržet a výrazně podporovat mimoprodukční funkce lesa. Tradicionalisté berou tento obrat na vědomí, nicméně poukazují na to, že žádoucí podoba lesa je sociálním konstruktem, odvislým od toho, jak se téma daří prezentovat v mediálním potažmo politickém prostoru.

I přes tento zásadní spor je celá řada dílčích témat, na kterých se odborníci z obou stran spektra shodnou, nebo mohou dojít ke kompromisním stanoviskům. V těchto tématech lze hledat základy pro další odborný dialog o budoucnosti českých lesů i inspiraci pro vstupování do veřejného mediálního prostoru.“

 

Jana Stachová, 30.11.2017, celý článek v Ekolistu ZDE.
Náhledový obrázek: ilustrační

 

Související v ON – čeho si nejvíce cení česká veřejnost v českých lesích?:
https://otevrenenoviny.cz/divoka-priroda-ochrana-klimatu-ochrana-vody-zabraneni-pudni-erozi-jsou-nejvice-cenene-hodnoty-lesa-ceskou-verejnost/

Související příspěvky