Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Revitalizace rybníka v ulici Dubinská – závěrečná zpráva

Při loňském říjnovém výlovu rybníka bylo zjištěno silné podemletí břehů rybníka, ohrožující život a zdraví návštěvníků i uživatelů. V nejhorších místech byly břehy podemlety až do hloubky jednoho metru, a břeh tak tvořil převis zpevněný jen kořeny trávy a keřů.
Následně, v zimním období byl MČ Praha objednán a zpracován projekt rekon-strukce, na jehož základě, po vyřízení nutných úředních vyjádře-ní a povolení, jsme se pokusili získat finanční krytí akce. Jako jediná možná, a zároveň pro Újezd nad Lesy i finančně výhodná možnost, se ukázala dotace z operačního programu Praha konkurenceschopnost (OPPK), oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, který nabízel dotaci v celkové výši až 92,5% z uznatelných nákla-dů. Pro MČ Praha 21 to znamenalo spoluúčast ve výši 7,5% z uznatelných nákladů + několik dalších procent po-krývajících OPPK neuznatelné náklady. Podali jsme žádost o dotaci na OPPK, a současně připravovali výběrové ří-zení na generálního dodavatele, i když nebylo jisté, že dotaci dostaneme. Na začátku letních prázdnin vše dobře dopadlo a získali jsme dotaci ve výši 92,5% uznatelných nákladů. Výběro-vé řízení na generálního dodavatele stavby proběhlo úspěšně, bez odvolá-ní všech uchazečů, a srpnu jsme mohli začít stavět. Dne 19. 8. 2015 započaly stavební práce spočívající ve zpevnění břehů ryb-níka lomovým kamenem, a revitalizaci okolí rybníka spočívající zejména ve vybudování mlatové cesty na koruně hráze, dosypání ornice vyrovnávající různé propady a nerovnosti terénu, osetí upravovaných ploch travním semenem, výsadbě stromů a keřů včetně zakůrování jejich okolí, instalaci nových laviček a odpadkových košů a dalších pracích. ZÁVĚREM: Děkujeme za finanční krytí akce nazvané “Revitalizace rybníka v ul. Dubinská”, v hodnotě 3,5 miliónu Kč, včetně DPH, z Operačního programu Praha konkurenceschopnost (OPPK), oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/25564. Dále děkujeme všem zúčastněným, kteří se podíleli na realizaci projektu, zejména zpra-covateli PD Ing. Jiřímu Sovinovi, Ph.D. a Ing. Kateřině Mikšíkové, Ph.D., zhotoviteli stavebních prací společnosti Nowastav a.s. i spolupráci rybářů, kteří přispěli radami a připomínkami a vypustili si rybník.
V nadcházejícím zimním období žádá-me o ohleduplné jednání návštěvníků okolí rybníka k novým povrchům, tráva je čerstvě osetá, povrch bude až do konce května bahnitý, dokud nová tráva na jaře pořádně nevyroste.
OMI ÚMČ Praha 21Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5425-revitalizace-rybnika-v-ulici-dubinska-zaverecna-zprava

Související příspěvky