Reakce na článek RNDr. Roušara

Reakce na článek RNDr. Roušara „Proč jsem rezignoval na pozici místostarosty městské části“ na webu Otevrenenoviny.czVe svém příspěvku na webu Otevrenenoviny.cz publikovaný dne 27. listopadu 2017 uvádí pan Roušar řadu tvrzení, na která cítíme potřebu reagovat a v mnoha případech je rovněž uvést na pravou míru.

1) RNDr. Roušar: „Vždy jsem prosazoval myšlenku moderně řízeného úřadu s nástroji řízení, které se již dávno ve veřejné správě osvědčily a mohly být v našem úřadě úspěšně zaváděny. Po opakovaných pokusech tyto principy začlenit do běžné praxe MČ Praha 21 jsem došel k závěru, že vedení obce není této myšlence ani nakloněné, ani schopné ji realizovat.“
Reakce: Městská část Praha 21 není obec, jak bývalý starosta a místostarosta Roušar chybně uvádí. Myšlenku moderně řízeného úřadu prosazují ostatní koaliční zastupitelé také. Nesouhlasí ale s tím, aby docházelo ke zbytečnému zvyšování administrativní zátěže úředníků, které občanům nepřinese žádný hmatatelný a zároveň pozitivní efekt.

2) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby nebyly dodržovány kompetence radních, aby odpovědní radní nebyli ani zváni, ani informováni o jednáních, která spadají do jejich kompetence a místo nich jiní jednali a přijímali usnesení. Jedním z mnoha příkladů je usnesení o žádosti investora o změně koeficientu územního plánu, které bylo předloženo starostkou, aniž bych o této žádosti jako místostarosta zodpovědný za územní rozvoj cokoliv věděl, nebo byl úřadem informován.“
Reakce: Usnesení o žádosti investora o změně územního plánu bylo projednáno na komisi územního rozvoje, kam byl pan Roušar pozván, ale z jednání se omluvil. Z důvodu neúčasti pana Roušara na tomto jednání za něj příslušný materiál na jednání RMČ předložila paní starostka, vzhledem k tomu, že přítomné radní rovnou seznámila s obsahem diskuse na komisi územního rozvoje. Za předložení daného tisku do rady se i přesto panu Roušarovi omluvila.

3) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby s občany nebyla projednávána klíčová témata a projekty MČ. Nejviditelnějším příkladem je stěhování zdravotního střediska z Rohožníku na Blatov. Pokud se na radě o této velmi důležité otázce vůbec mluví, diskuse je trestuhodně nekompetentní a silová. V souvislosti se změnou záměru budovy Ideal Lux (plánovaná podpora soukromého investora na rekonstrukci továrny na Alzheimer centrum byla na návrh opozice změněna na odkup budovy a její využití pro zdravotnické zařízení) jsem zpracoval a začátkem roku 2017 kolegům v radě předložil návrh postupu, včetně představení a projednání s veřejností, aby byla nalezena široká shoda a byly odstraněny chyby projektu. Tento postup rada nevyužila a postupně jsem byl z dalších jednání a z projektu vyřazen.“
Reakce: Veřejná fóra se konají a budou se konat dál. Problém veřejných fór lze spatřovat v tom, že se na ně dostavuje jen zlomek občanů Újezdu nad Lesy, kteří ale nemají politickou zodpovědnost vzniklou na základě komunálních voleb. Hlasování na veřejných fórech by proto mělo být zohledňováno pouze jako orientační faktor pro rozhodování samosprávy. Případ Ideal Lux bude s veřejností projednán v momentě, kdy bude k záměru hotová studie – ta se nyní zpracovává. O připravovaných projektech městské části pravidelně informuje starostka v ÚZ.

4) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby úřad nezveřejňoval důležité dokumenty, jako jsou např. připomínky městské části k přeložce I/12 na webových stránkách. Ani po mnohých urgencích, návrhu a starostkou odsouhlaseném procesu, že po každé radě bude veřejnost seznámena s klíčovými usneseními, které byly na radě schváleny, tento proces nebyl a není dodržován. Komunikace není systematizovaná, klíčové projekty nejsou na oficiálním webu prezentovány a nejsou přinášeny informace o jejich řešení.“
Reakce: K přeložce I/12 proběhla dvě veřejná projednání. Uskutečnilo se i jednání s ŘSD a odbornou veřejností. Všechny dokumenty k přeložce I/12 jsou na webu Prahy 21 průběžně zveřejňovány. Usnesení RMČ jsou na webu zveřejňována rovněž.

5) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby se veřejnosti nezveřejňovaly přílohy přijatých usnesení v radě. Na návrh starostky bylo revokováno usnesení rady, které bylo přijaté před rokem a tehdy dalo úřadu za úkol tyto informace zveřejňovat. Návrh revokace tohoto úkolu se mnou nebyl konzultován, ačkoli spadal do mé kompetence. Dopadlo to tak, že úkol byl mnohokrát prodloužen a nakonec na návrh starostky zrušen.“
Reakce: K částečné revokaci původního usnesení došlo v souvislosti s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR), které si klade za cíl výrazně zvýšit ochranu osobních dat občanů. Toto nařízení vstoupí v účinnost dne 25. května 2018 a úřad se jím bude plně řídit. Termín na splnění úkolu související s danou věcí byl několikrát prodlužován z toho důvodu, aby měl exmístostarosta Roušar dostatek času na předložení návrhu, který by původní usnesení RMČ uvedl do souladu s GDPR. Vzhledem k nečinnosti RNDr. Roušara nezbylo starostce nic jiného, než úkol zrušit a původní usnesení RMČ částečně revokovat.

6) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby vedení úřadu zcela rezignovalo na principy strategického plánování a řízení. Současné vedení radnice a to jak starostka MČ, tak tajemník úřadu, nemají zájem na pokračování a prohlubování principů a procesů, které byly zavedeny v období 2010 – 2014. Příkladem je třeba projektové řízení, které spočívá v systematické práci týmu, sestaveného ze všech dotčených odborů a odborností, a který spolupracuje se samosprávou MČ. Tato myšlenka je současnému vedení MČ zcela cizí a není snaha stávající neefektivní a chaotický systém změnit.“
Reakce: V tomto vyjádření pracuje pan Roušar s fakty velmi kreativním způsobem. Místní agenda 21 pokračuje i nadále, rezignace pana Roušara na místo v RMČ na tom nic nemění.

7) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby se členové rady nemohli vyjadřovat a připomínkovat klíčové dokumenty MČ. Praxe, se kterou nesouhlasím, je taková, že radě jsou předloženy pouze ke schválení až hotové dokumenty a projekty a to často v časové tísni. Například nový organizační řád úřadu. Bez ohledu na několikrát stvrzenou dohodu o připomínkování radních před jeho schvalováním, byl proces připomínkování zcela vynechán a řád byl schválen s řadou chyb, s odkazem na jakési další interní připomínkování. Podobně dopadlo třeba výběrové řízení na změnu dopravního značení. Slib zněl, že po zpracování návrhu bude možné doplnit značení na podporu cyklistů. Nestalo se, návrh byl bez připomínkování projednán s Policií a rada schválila variantu bez podpory cyklistiky s tím, že v druhém kroku po realizaci bude možné značky opětovně změnit, tentokrát pro podporu cyklistů…“
Reakce: Doktor Roušar sám do RMČ předkládal tisky v časové tísni. K tiskům ostatních radních se obvykle vyjadřoval až na jednání RMČ, ačkoli měl podklady k dispozici včas, tedy měl i možnost připomínky a případné chyby a nedostatky předkládat dříve, popřípadě v tiscích nedostatky opravit ve spolupráci s pracovníky úřadu ještě před jednáním RMČ.

8) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby výběrová řízení neměla kvalitní a se záměry obce korespondující zadání následně ani nebyly respektovány jejich výsledky. Příkladem je VŘ na tajemníka úřadu, či VŘ na Újezdský zpravodaj.“
Reakce: Podle § 9 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků může být vedoucím úřadu jmenována pouze osoba, která je uvedena v seznamu uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky, včetně dokladů podle § 6 odst. 4, splňují předpoklady podle § 4 nebo podle § 5 a splňují požadavky stanovené v oznámení. Zákon neukládá starostovi jmenovat tajemníkem toho, kdo je výběrovou komisí doporučen jako 1. v pořadí. Městská část má také právo výběrové řízení v jeho průběhu zrušit, což přihlášení uchazeči musejí respektovat.

9) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby nebyl rozvíjen objektivní grantový systém MČ a místo něj bylo upřednostňováno rozdělování finančních prostředků na základě individuálních žádosti mimo grantový systém. Rada nebyla ochotna přistoupit na návrh, aby byl zpracován koncept systémového rozdělování finančních prostředků na podporu sportovních spolků a klubů a to na základě konkrétních ukazatelů, např. počtu dětí ve sportovních oddílech. Tímto způsobem by MČ mohla transparentně rozdělit všechny finanční prostředky, které na podporu neziskových organizací získává a sportovní kluby by zcela transparentně získaly mnohem více peněz pro rozvoj své činnosti a na práci s mládeží.“
Reakce: Prostředky z výherních hracích přístrojů a loterií nedostává městská část každoročně ve stejné výši, proto se rozdělení těchto financí špatně dlouhodobě plánuje a je lepší rozdělovat je individuálně. Návrh na zpracování konceptu systémového rozdělování finančních prostředků na podporu sportovních spolků a klubů a to na základě konkrétních ukazatelů RNDr. Roušar radním nikdy nepředložil.

10) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, že rada přistoupila na polarizování a zpolitizování práce spolků a nesouhlasím s nekomunikací a nespoluprací s opozicí na tématech, které přesahují jedno volební období a pro kontinuitu realizace vyžadují širokou shodu a kompromis. Systém veřejných projednávání, který se stal součástí běžného fungování MČ v období 2010 – 2014, byl po roce 2015 zcela opuštěn. Veřejnost ztratila běžnou možnost konstruktivně ovlivňovat projekty a záměry MČ. Tento stav vnímám jako odklon od přijatého usnesení ZMČ o realizaci místní Agendy 21, která se snaží vybudovat partnerství mezi všemi cílovými skupinami v městské části.“
Reakce: Stávající členové RMČ nejsou těmi, kdo s ostatními občany nekomunikují, ani těmi, kteří brání, aby v komisích a výborech pracovali lidé nominovaní opozičními stranami. V každé komisi jsou zastoupeni zástupce opozice i koalice.

11) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby se účelově měnil jednací řád komisí jen proto, aby se místostarosta nemohl účastnit na jednáních komisí. Dosavadní jednací řád zakotvoval účast místostarostů na kterémkoliv jednání libovolné komise.“
Reakce: Ustanovení o neúčasti místostarostů na jednání komisí jednací řád komisí nezakotvuje.

12) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím se způsobem opravy ulice Druhanická. Prosazoval jsem systémové řešení finální dostavby ulice včetně chodníků, což spočívalo v dokončení dokumentace a výběrového řízení na dodavatele. Výběrové řízení bylo zrušeno v průběhu jeho vyhlášení a investice na projektovou dokumentaci zmařeny. Výsledkem je to, že ulice je sice opravena, ale chodník pro bezpečný pohyb občanů ani v tak frekventované ulici mnoho let nebude.“
Reakce: Komplikace při výběrovém řízení je důsledkem pokračujícího soudního sporu mezi městskou částí a minulým investorem stavby. V dané záležitosti se řídíme doporučeními právníků městské části.

13) RNDr. Roušar: „Nesouhlasím s tím, aby nebyla dodržována politická kultura mezi partnery koalice. To, že mají jednotliví členové koalice rozdílné názory ještě neznamená, že se má rezignovat na základní politickou kulturu, dodržování dohodnutých pravidel, závazků a spolupráce. Ve svém pracovním i osobním životě prosazuji principy kompetentnosti a zodpovědnosti, vzájemného partnerství a otevřené komunikace s veřejností.“
Reakce: Principy kompetentnosti a zodpovědnosti, vzájemného partnerství a otevřené komunikace s veřejností se ostatní koaliční zastupitelé řídí a budou se jimi řídit i nadále.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6300-reakce-na-clanek-rndr-rousara

Související příspěvky