Představujeme naše školky – MŠ Rohožník

Mateřská škola Rohožník se nachází uprostřed sídliště v Újezdě nad Lesy. Má tři třídy se samostatnými vchody. Třídy jsou propojeny spojovacími chodbami, v případě potřeby lze přecházet s dětmi po celé mateřské škole, což využíváme zejména při společných akcích (divadla, apod.) Prostor tříd je členěn do tří místností – herna, třída a tělocvična (využíváme např. balanční míče, bossu), která je zároveň ložnicí. Veškeré prostory jsou moderně zřízeny (interaktivní tabule) a plně využívány. Velkou výhodou mateřské školy je vlastní kuchyň, zrekonstruovaná v roce 2010. K mateřské škole patří velká školní zahrada vybavená pro hru dětí. MŠ má heterogenní, tedy smíšené třídy. Děti jsou rozdělené do tříd co nejrovnoměrněji z hlediska zastoupení jednotlivých věkových skupin. Věkově smíšené skupiny jsou využívány pro zdravý průběh adaptace nováčků a zároveň je využívána možnost organizovat menší skupiny nejstarších dětí k určitým aktivitám nebo náročnějším činnostem. Učitelky akceptují, že děti jsou si navzájem nejpřirozenějšími učiteli, učí se od sebe, předávají si zkušenosti a dovednosti. Ve smíšených třídách jsou uplatňovány především individuální a skupinové formy práce, které umožňují mladším dětem pozorovat a napodobovat starší děti při činnostech a motivovat tak jejich zájem o budoucí úkoly.
Mateřská škola spolupracuje např. s humanitární organizací ADRA-výukové programy o životě v rozvojových zemích, s Lesy Praha, s Policií ČR a Městskou policií, s MEDICON a.s. Praha, Mgr. Martinou Hamplovou (ortoptika a screening zrakových vad),a se Zdravotníky – v oblasti prevence proti úrazům, první pomoci a protidrogové prevence.
V rámci spolupráce s rodinou nabízíme Oslavu Dne matek a Dne otců, nocování ve školce, loučení s předškoláky a další akce. Rodiče jsou zváni na akce školy. Respektujeme nezastupitelné místo rodiny pro utváření osobnosti každého dítěte. Usilujeme o to, abychom jako mateřská škola byli rodičům partnerem i rádcem, zdůrazňujeme důležitost společně stráveného času rodiče a dítěte.
Jsme mateřská škola…
…jejíž vzdělávací program je promyšlený, nezařazujeme tzv. kroužky (Činnosti jako je hra na flétnu, keramika, angličtina, cvičení na balančních míčích a bossu zařazujeme do běžného programu mateřské školy.)
…která staví prožitky dětí před jejich výkony (Děti jsou oslovitelné především v oblasti cítění, proto je třeba vést je spravedlivě, akceptovat každou osobnost.)
…kde hlavním cílem je tělesná, duševní a sociální pohoda (Předpokladem je neautoritativní, láskyplný vztah učitelky a dětí, atmosféra ve třídě, nevzrušené jednání.)
Naše motto: „Naučit se společně hledat cestu k plnějšímu prožívání světa.“
Za MŠ Rohožník Iveta Průšová

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5968-predstavujeme-nase-skolky-ms-rohoznik

Související příspěvky