Plán vzdělávání s podporou EU

Na území naší městské části minulý měsíc odstartoval rozsáhlý projekt napříč zřizovateli, kterého se zúčastní vzdělávací i volnočasové instituce a veřejnost. Jde o Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 21, zkráceně P21 – MAP.Projekt se týká školství v celém správním obvodu Prahy 21. Zapojí se do něj všech 13 základních škol a mateřských školek, z toho tři soukromé. Dále se na projektu budou podílet odborníci v oboru školství a vzdělávání, místní spolky a veřejnost z řad rodičů.
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání v Praze 21 s výhledem do roku 2020. V průběhu projektu dojde k vytvoření nových partnerství mezi zúčastněnými, výměně zkušeností a k vybudování základů budoucí spolupráce.
Projekt bude realizován v období dvou let a jeho rozpočet činí téměř 3 310 000 Kč. Z této částky získáme polovinu z fondů EU, konkrétně Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Dalších 45% je hrazeno ze státního rozpočtu a zbylými pěti procenty se na projektu spolupodílí MČ Praha 21.
Výstupem dvouletého záměru bude Místní akční plán rozvoje pro oblast Prahy 21 a Strategický rámec. V těchto dokumentech budou popsány potřeby vzdělávacího procesu a také zamýšlené budoucí investiční priority, odrážející charakter vzdělávacích potřeb naší městské části do roku 2020.
Projekt je klíčový ještě v jednom ohledu. Dosud se při financování investic z dotací fondů EU přihlíželo pouze ke kvalitě a oprávněnosti jednotlivých žádostí. Nově budou žádosti o dotace z fondů EU porovnávány s potřebami popsanými ve Strategic kém rámci. V případě, že bude daná potřeba popsána ve Strategickém rámci a Místním akčním plánu, bude podle dostupných informací shledána způsobilou pro podporu z fondů EU.
Hlavním pracovním orgánem projektu je Řídící výbor, jehož první zasedání se koná 18. října 2016. Více informací přinese postupně Újezdský zpravodaj, přesné znění dokumentů najdete na www.praha21.cz.

Lucie Černá,
manažerka projektu

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5742-plan-vzdelavani-s-podporou-eu

Související příspěvky

1 komentář

  • Martin Košut

    Osobně jsem zvědav, co z tohoto projektu bude a jak užitečně budou využity téměř více než tři miliony korun z veřejných peněz, tedy z našich daní. Na zastupitelstvu, kde se tyto prostředky schvalovaly, se dlouho diskutovalo o ca. deseti tisících pro školu, ale když došlo na tyto milióny, tak je bez jakékoli diskuse odmávali všichni zastupitelé, včetně těch z politických stran, které politiku dotací odmítají. Na následujícím jednání Finančního výboru bylo přijato doporučení pro Zastupitelstvo, aby stanovilo kritéria pro sledování efektivity vynaložení těchto prostředků. Doposud se v tomto ohledu nic neudálo, dokonce ani z řad zastupitelů, běžně horujících pro různé metriky měření výstupu z různých činností a zasazujících se za efektivnější chod úřadu a městské části. Při interpelacích občanů na jednání zastupitelstva v pondělí na toto téma byl interpelující občan odkázán na písemnou odpověď bez jakéhokoli komentáře. A na programu listopadového jednání Finančního výboru toto téma, jako i jiná pro městskou část finančně závažná témata, taktéž chybí…
    Na co budou tyto milióny použity? Jaká konkrétní aktiva za tyto prostředky získáme? Jak budou vybírány subjekty, které se na něm budou podílet? Nebo už vybrány byly (v případě společnosti, která zpracovávala projekt a jejíž provize byla placena z prostředků projektu)? Kolik prostředků zůstane skutečně v městské části a neodteče jinak? Nevytvoří tento projekt budoucí zátěž na provozní náklady? Případně jakou? Bude zajímavé dále pozorovat, jak se k tomuto projektu budou dále chovat jednotlivé orgány městské části, které by měly postupovat s péči řádného hospodáře. Jak se prozatím jeví navenek, tak bych si jejich postup takto označit netroufl.
    Martin Košut