Oznámení poptávkového řízení

Masarykova základní škola, Polesná 1690, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, jako zadavatel nabízí zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je správa počítačové sítě v Masarykově ZŠ.OZNÁMENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ
Masarykova základní škola se sídlem Polesná 1690, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
jako zadavatel nabízí zadání veřejné zakázky

1. Předmět zakázky: správa počítačové sítě v Masarykově základní škole
2. Termín plnění: od 23.6. 2018 na dobu neurčitou
3. Další podmínky zakázky:

operativní řešení vzniklých situací, servis a zajištění technického stavu počítačů (120) a serverů (3) na platformách Microsoft Windows a Linux.
evidence poruch a oprav, profylaktické prohlídky, čištění
instalace a aktualizace programového vybavení včetně periférií (tiskárny, kopírky, dataprojektory, interaktivní tabule..)
instalace nových počítačů a periferií
provoz a zabezpečení datové sítě, připojení k internetu, el. poštovních služeb, správa a evidence licencí, správa vstupních datových linek, rozvodů datové a telekomunikační sítě a to ve všech budovách Masarykovy ZŠ.
správa uživatelských účtů a jejich práv
zálohování veškerých informačních systémů provozovaných zadavatelem
pravidelné pololetní zhodnocení stavu a návrh dalšího rozvoje sítě
spolupráce s IT pracovníky objednatele
přítomnost odborníka na místě minimálně 2 dny v týdnu, dále dle potřeby s ohraničením času zahájení servisu po oznámení poruchy.

4. Uchazeč musí prokázat oprávnění k podnikání.
5. Nabídka musí obsahovat:
a) návrh smlouvy s uvedením ceny plnění rozčleněné na:
– cenu bez DPH
– výši DPH v % a částku DPH v Kč
– cenu celkem včetně DPH
b) doklad prokazující oprávnění k podnikání, tj. stejnopis nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo živnostenského oprávnění.
6. Nabídku je třeba zaslat nejpozději do 11.5.2018 doporučeně poštou nebo do kanceláře školy na adresu Masarykova základní škola, Polesná 1690, 19016 Praha 9-Újezd nad Lesy.
7. Obálka s nabídkou musí být označena:
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.
8. Základním kritériem pro zadání zakázky je nabízená cena a operativnost servisu.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli bez uvedení důvodu.
10. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči odesláno nejpozději do 30-ti dnů od lhůty uvedené v bodě 6.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6437-oznameni-poptavkoveho-rizeni

Související příspěvky