NÁZOR: Reakce na otevřenou odpověď MUDr. Poláka

Začátkem letošního roku jsme zveřejnili otevřený dopis klánovické zastupitelky Mgr. Starčevičové, adresovaný tehdejšímu místostarostovi MUDr. Polákovi, který se týkal opakované žádosti o zaslání zvukového záznamu jednání klánovického zastupitelstva ZDE. Následoval otevřený dopis tehdejšího místostarosty MUDr. Poláka zastupitelce Starčevičové ZDE. V názorovém výčtu pokračujeme dnes příspěvkem klánovického zastupitele Ing. Petra Soukupa. Pro případné další reakce k tomuto tématu můžete využít prostor „Komentáře“ pod článkem.


Vážení a milí čtenáři,
otevřený dopis paní Mgr. Starčevičové jsem vnímal jako snahu veřejným dopisem dosáhnout nápravy a upozornit na déle trvající problém.  Místo dlouhého vysvětlování, si dovolím zveřejnit rozhodnutí Magistrátu:

Výňatek:
Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, jako nadřízený orgán podle ustanovení § 16a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl. znění a podle ustanovení § 178 odst. 2   zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
r o z h o d l  o stížnosti zastupitele městské části Praha – Klánovice   t a k t o:
I. Podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ se MČ Praha – Klánovice  p ř i k a z u j e    v y ř í z e n í      ž á d o s t i   č.  1, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
II. Podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) InfZ se p o s t u p  MČ Praha – Klánovice  p ř i    v y ř i z o v á -n í  ž á d o s t i   č.  2  p o t v r z u j e.

Odstavec I) se týká našeho téměř dvouletého úsilí získat potřebné informace ke grantovému programu.  Jsme přesvědčení, že bez znalosti problematiky se smysluplné a konstruktivní návrhy podávat nedají.  Odstavec II) se již týká obsahu veřejných dopisů a potvrzuje slova paní Starčevičové.  Klánovický úřad dodatečně poskytl nahrávku z jednání zastupitelstva a postupoval správně. Obstrukce tehdejšího místostarosty Poláka byly zbytečné.

Pokud pominu skutečnost, že zastupitel se musí úředním postupem domáhat informací. Tak se dostáváme k jádru problému.  Za vedení Ing. Horníčka nám byly poskytovány informace pomalu, někdy až po urgencích. Pod vedením MUDr. Poláka se zdá, že nám nebudou poskytovány informace vůbec, nebo až po obstrukcích.  Jedná se zřejmě o zcela přirozenou reakci, protože kdo nic neví, nemůže nic kritizovat a smysluplně navrhovat jiné řešení. Není problém tento přístup pochopit, máme problém s tím souhlasit.  Možná i o tom byl otevřený dopis Mgr. Starčevičové. Reakce pana MUDr. Poláka se mi jeví jako zavádějící a dle mého názoru by měla následovat z jeho strany veřejná omluva.

Závěrem bych chtěl říci, že problematika neposkytnutí informací je téma, kde by se mohla velmi široce uplatnit rétorika o demokracii a jejím ohrožení. Pochybení pana starosty by se mohlo nafouknout do obřích rozměrů, a přitom je to problém malicherný a nicotný. Stačila by jen dobrá vůle a informace poskytovat řádně a včas, byť s tím rizikem, že opoziční zastupitelé objeví chyby. Což se ostatně již v minulosti několikrát stalo a žádná velká mediální kauza se nekonala.

Práce současných tzv. opozičních zastupitelů je dobrá. Věnujeme se kontrole, upozorňujeme na nedostatky a to jak formální tak i věcné, vytýkáme nedomyšlenost některých rozhodnutí atd.. Dosáhli jsme i řady úspěchů, i díky nám koaliční zastupitelé již neodsouhlasují smlouvy, které nikdy neviděli. Na některých věcech musíme ještě zapracovat, např. aby zastupitelé SPOLU  a ODS neodsouhlasili vítěze výběrových řízení, které nikdo nevyhodnotil.

Zatím jsme byli konstruktivní a mediálně nečinní, měli jsme za to, že naším úkolem je systém zlepšovat a ne za každou cenu zjištěné nedostatky medializovat.  Bohužel jsem osočování z opaku.

Petr Soukup, 9.3.2017
Klánovice

Autorovi děkujeme a příspěvek zveřejňujeme v rubrice NÁZOR – rubrice, která přináší články, splňující pravidla vydávání příspěvků v ON a vyjadřující osobní názor autora, nikoli nutně názor Otevřených novin. Příspěvky v rubrice NÁZOR zveřejňujeme bez redakčních zásahů.

Dění v Klánovicích
včetně názorů, pozvánek, aktuálních informací atd.
sledujte v ON, štítek „Klánovice“ ZDE.

Ze všech příspěvků dnešního „klánovického úterý“ i z příspěvků předchozích je znát, že v Klánovicích není zakřiknuté ticho. A že diskuse má záviděníhodné kvality formální i obsahové. Děkujeme – třeba je úroveň nakažlivá a dorazí i do Újezda :-)

Související příspěvky