Masarykova ZŠ v Újezdě nad Lesy aktualizovala koncepci svého rozvoje na další tři roky

Ve čtvrtek 23.11.2017 projednala Masarykova ZŠ s rodiči a předtím ve Školské radě a v Komisi vzdělávání a výchovy aktualizovanou koncepci Masarykovy ZŠ na další tři roky. Koncepce byla doplněná o aktuální cíle, které vzešly z praktického provozu a byly zjištěné v projektu MAP. Dle vyjádření paní ředitelky Aleny Sochůrkové se aktualizovaná koncepce Masarykovy ZŠ prolíná a řeší cíle celkové Koncepce školství MČ na léta 2013-2019.

Koncepci Masarykovy ZŠ pro tříleté období, aktualizovanou dne 1.11.2017,
najdete na webu Masarykovy ZŠ v sekci Dokumenty ZDE.

Koncepci školství MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 2013 – 2019
najdete na webu MČ Praha 21 v sekci Strategické dokumenty ZDE.

Jaký je vzájemný vztah, návaznost či doplnění mezi základní koncepcí školství městské části a koncepcí rozvoje MZŠ? Vysvětlení doplňuje Bc. Markéta Slavíková, vedoucí Odboru školství, kultury a MA21 MČ Praha 21:

Koncepce školství 2013-2019 MČ Praha 21 Újezd nad Lesy je střednědobým strategickým dokumentem vycházejícím ze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21. Na zpracování koncepce školství se podílela pracovní skupina jmenovaná Radou městské části. Tato pracovní skupina projednala návrh koncepce  s pedagogy ZŠ a MŠ a s veřejností na veřejném projednání. Koncepce je naplňována dle harmonogramu plnění koncepce a po ukončení období platnosti koncepce bude provedeno celkové vyhodnocení, které bude projednáno Zastupitelstvem MČ Praha 21.

Rok 2017 bude vyhodnocen pomocí indikátorů ředitelkou MZŠ, podkladů OŠKMA a místní Agendy 21 a předložen KVV na příštím jednání a RMČ Praha 21.

Koncepce rozvoje MZŠ  2012–2017 byla  z důvodu ukončení platnosti nahrazena koncepcí paní ředitelky Sochůrkové na období dalších 3 let. Rodičovská veřejnost byla dne  23.11.17 pozvána na diskusi s vedením školy o obsahu nově upravované koncepce školy. Koncepce školy byla taktéž představena  školské radě na jejím posledním jednání  a ta koncepci vzala na vědomí.

Koncepce školy je základní myšlenková osnova vedení školy a  jejím záměrem je nastínit specifika školy a její další směřování. Záměry  nové koncepce školy nejsou  v rozporu s koncepcí školství MČ Praha 21.

Legislativní rámec základního vzdělávání je vymezen zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, který stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání  a výchova uskutečňují. Vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávající státní správu a samosprávu ve školství.“

 

zdroj: MZŠ, MČ P21

 

Související příspěvky