Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Konkurzní řízení

Rada městské části Praha 14
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006
s předpokladem nástupu 1. 8. 2016
Požadavky: • odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů• odborné, řídící a organizační schopnosti• občanská a morální bezúhonnost• dobrý zdravotní stav• uživatelská znalost práce na PC
K přihlášce přiložte:• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání)• doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení• strukturovaný profesní životopis• koncepci rozvoje ZŠ • výpis z evidence rejstříku trestů /ne starší 3 měsíců/ nebo doklad o jeho vyžádání• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění• originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce /ne starší 2 měsíců/.
Termín podání přihlášek : do 12. 10. 2015 do 17.00 hodin
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřadu MČ Praha 14, Odbor řízení ekonomiky a školství, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 – Černý Most nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 14 nejpozději do uzávěrky 12. 10. 2015 do 17.00 hod. Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ Gen. Janouška –neotevírat“.
Poznámka: po seznámení se s výsledným pořadím uchazečů si Rada městské části Praha 14 vymiňuje možnost provedení profesní diagnostiky.
Případné dotazy na telefonu 281005215 – Mgr. Marie Poesová, vedoucí oddělení školství odboru řízení ekonomiky a školství, e-mail: marie.poesova@praha14.cz
Poznámka: pro mimopražské uchazeče lze zajistit možnost služebního ubytování.
Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5291-konkurzni-rizeni

Související příspěvky