Kam se poděla koncepce Rohožník z roku 2014?

V březnu 2014 se sešla skupinka složená ze zástupců tehdejší Komise územního rozvoje ( KÚR), Komise volnočasových aktivit ( KVA) a Komise životního prostědí (KŽP) na konečné autobusů na Rohožníku, aby během téměř tří hodin prošla a nafotila Rohožník křížem krážem a probrala a zaznamenala informace a podněty, které budou základními kameny tzv. koncepce Rohožník. Rohožnickou obchůzku inicioval a účastnil se jí bývalý starosta RNDr. Pavel Roušar. Hlavní myšlenkou bylo zpracovat koncepci rozvoje Rohožníku, uvažovat o něm jako o celku a jeho rozvoj nedrobit do jednotlivostí, které na sebe jen obtížně navazují.

Na základě této „terénní“ schůzky projednaly  komise své návrhy a všechny podněty k sobě stáhla Komise územního rozvoje. Návrh z pohledu KŽP uvádím níže v plném znění, jak byl schválen dne 16.4.2014 na jednání KŽP – bod 8 zápisu:2014_04_16_zapis5
a dne 2.5.2014 byl odeslán Ing. Roušalovi z Odboru majetku a investic (OMI), jako tajemníkovi KÚR.

Komise volnočasových aktivit se tématem také zabývala ze svého pohledu – viz zápis ZDE, následně byl v diskusi upřesněn názor zástupců seniorů v komisi k tzv. hřišti pro seniory a doplněn do návrhu KŽP. K  projektu hřiště byli sami senioři zdrženliví, nelíbí se jim nedostatek soukromí pro cvičení. Tuto situaci by mohla zlepšit výsadba izolační zeleně, nenásilně oddělující hřiště od zbytku veřejného prostranství.

Stopa koncepce Rohožník zmizela v květnu 2014. Je velkou chybou a smůlou pro újezďany, že úřad nezpracovává projekty a že současná samospráva nepokračuje v koncepčním uvažování a konání ve prospěch budoucnosti Újezda. Nebo ANO?

Připomínky a náměty Komise životního prostředí
pro projekt koncepce a revitalizace sídliště Rohožník 2014

Připomínky řazeny při myšleném procházení územím od konečné busu, lesem pod Novosibřinskou, Machovická ( hranice), Žehušická, Žlebská, Miletická, Rohožnická, obchodní centrum, zpět k busu.

-pravidelný úklid odpadků na smyčce busů Rohožník ( zelený ostrůvek, okolí zastávky)
-doplnění vyšlapané pěšinky ( zkratky) přes park s pomníkem padlým
-obnovení lesního hřiště ( les ve správě Lesů hl.m.P.) – LHP hřiště zrušily asi v r. 2012, důvodem bylo to, že prvky nebyly atestovány
-integrace skautského areálu a rekonstrukce klubovny ( podíl práce skautů a dobrovolníků)
-spolupráce s Květnicí při úklidu skládek okolo odbočky z kolínské výpadovky na Květnici
-instalace zábrany na lesní cestu z této silnice – zabránění vyvážení odpadků ( správce této části lesa?)
-nevyužívané parkovací zálivy v ul Žehušická – využít k jinému účelu
-zmapování pozemků v majetku MČ a dráhy v okolí ulice Žehušická
-účast MČ v případných záměrech na soukromých stavebních pozemcích tamtéž
-zanesení cest a cyklostezek ( pěší a cyklospojnice Rohožník – Květnice) do mapy, zajištění volného průchodu při jakémkoli budoucícm využití území, uplatnění ve všech územních a stavebních řízeních
-přehledné zmapování vedení přeložky I/12 ( tzv.Obchvat), okolních pozemků, jejich vlastníků a určení využití dle územního plánu. Všude upřednostnit zeleň či využití pro rekreační účely.
-specifikace pozemků určených pro výsadbu izolační zeleně, zpracování harmonogramu výsadby
-vytipování místa pro vytvoření tzv.sáňkovacího kopce, prozkoumání možnosti jeho vytvoření z deponie zeminy, případně využití a upravení „kopce“ stávajícího

-zpracování projektu sportoviště s výsadbou zeleně na rohu Žlebské, Miletické a Rohožnické:
1.menší asfaltová plocha: kluziště v zimě/ volejbal v létě
2.upravit a integrovat hřiště pro mezinárodní kuličkářské turnaje
3.vytvořit spotrovní hřiště pro seniory ( podpora návrhu KVA) – včetně navržené vhodné izolační zeleně pro větší soukromí cvičenců
4.hřiště petangue

-větší asfaltovou plochu možno využít jako parkoviště
-výhledově revitalizace obchodního centra
-umístění informačního panelu MČ – info o občanské vybavenosti, mapa Rohožník, směrovky

KŽP považuje za nejdůležitější a zejména doporučuje:
-včasnou a masivní výsadbu izolační zeleně, neboť přeložka 1/12 v těchto místech povede v náspu. Izolační zeleň je nutno vysazovat s předstihem, tedy bezodkladně po zpracování, veřejném projednání a schválení koncepce Rohožník.
-vytýčení cest ( pěší a cyklo spojení do krajiny), jejich oficiální zanesení do mapových podkladů a ú.p.

KŽP úkol projednala na schůzce dne 16.4.2014

podklady připravila a připomínky zpracovala
Zita Kazdová
předsedkyně KŽP
2.5.2014

Rádi se budeme podílet na další spolupráci v tomto projektu.

Související příspěvky