Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Druhé pracovní setkání Sdružení obcí a městských částí na podporu dostavby …

Na 15.6.2015 svolal starosta Újezdu na Lesy do zasedací místnosti MČ Praha 21 starosty a zástupce obcí a městských částí podél plánované dostavby východní části Pražského okruhu (Běchovice – D1).
Koordinátor D511 ing. Dostál shrnul dosavadní průběh. V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace k územnímu řízení přeložky R 1/12. Projektová společnost chce nyní získat co nejvíce poznatků a názorů k umístění stavby a proto požádala přítomné zástupce městských částí a obcí o seznámení se s projektovou dokumentací a o zaslání podnětů formou neformálního vyjádření samospráv do 31.7.2015. Řešení bude poté hledat projektová kancelář.
Znovu se jednalo o izolační zeleni, přítomní pokládají tento bod za velmi důležitý. Koordinátor toto projedná na HMP a MHMP.
Dalším bodem jednání byla výstavba Hostivařské spojky. Přítomní se shodli na její podpoře.
Další pracovní schůzka se předpokládá v září 2015.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5223-druhe-pracovni-setkani-sdruzeni-obci-a-mestskych-casti-na-podporu-dostavby-vychodni-casti-prazskeho-okruhu

Související příspěvky