Dobrá praxe ve strategii plánování a řízení měst a obcí. Ohlédnutí za únorovou konferencí NSZM

„Ve středu 22. února 2017 proběhla v Praze na Novotného lávce tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce představila více než 60 ti účastníkům problematiku kvality a strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí.

Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace EU fondů a mezinárodních vztahů, zahájila akci a představila strategie pro čerpání evropských dotací i další aktivity Ministerstva pro místní rozvoj. Zastřešující strategický rámec Česko 2030, který je výstupem širokého participativního procesu, představila Anna Kárníková, ředitelka odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR. Úvodní blok ukončil ředitel Národní sítě Zdravých měst (NSZM), Petr Švec k představení asociace a jejích služeb. Zmínil především nově vzniklou Metodiku hodnocení udržitelného rozvoje měst a on-line systém prezentace výsledků sebehodnotících Auditů udržitelného rozvoje (UR) dle témat (např. veřejná správa, doprava, životní prostředí, sociální oblast ad.) v jednotlivých městech. Tento on-line systém, který vyvinula NSZM a daty je naplňován samotnými městy, umožňuje nejen evidenci hodnocení UR či odbornou diskusi mezi experty, ale také benchmarking a vazbu na dobrou praxi v prostředí Galerie udržitelného rozvoje. Tomáš Hák z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy doplnil, že nově vzniklá Metodika je i v evropském měřítku unikátním dokumentem, který může být inspirací i pro zahraniční partnery.

Blok praktických příkladů z měst uvedl Roman Fišer, zástupce CIEM a odborný konzultant NSZM s aktuálními informacemi k nové službě NSZM – tzv. Portfoliem integrace systémů řízení kvality, jehož jedním z cílů je integrovat a posílit synergii metody MA21 a ostatních metod. Tajemnice MěÚ BENEŠOV, Miluše Stibůrková, představila postupy a výsledky integrace ISO 9001: 2016, EFQM a MA21 v praxi. Zdůraznila, že zavádění a rozvoj integrovaného řízení kvality musí být dostatečně personálně zabezpečeno, úředníci musí být motivováni a vidět výsledky své práce a rovněž nezbytná je podpora politického vedení města. Jaroslav Klusák, energetický manažer LITOMĚŘIC doplnil praktické ukázky k pasportu nemovitostí jako transparentního nástroje pro správu majetku města. Pasport je nedílnou součástí energetického managementu, má přímou vazbu na jeho efektivní a hospodárné řízení a je přímo provázán s Fondem úspor energie. Obě města za tyto příklady, které jsou dostupné v Galerii UR, převzali ocenění „Dobrá praxe“ (Benešov: propojení metod Q, Litoměřice: pasport majetku a Fond úspor energie). Praktické ukázky a informací o  projektu Centra společných služeb k rozvoji spolupráci mezi dobrovolnými svazky obcí, završila Dana Beková, ředitelka sekce pro projekty a zahraniční spolupráci Svazu měst a obcí ČR. Jeho cílem je mj. podporovat společně sdílené administrativní kapacity obcí či nastavit vhodný legislativní rámec.

Významnou součástí akce byly prezentace ministerstev, které mají výše uvedená témata, včetně jejich financování ve své gesci. S rolí Ministerstva vnitra v podpoře řízení kvality územní veřejné správy seznámil účastníky David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. Představil např. novou analýzu zatížení obcí z pohledu sběru dat, Metodický pokyn ke kvalitě či soutěž o nejpřívětivější úřad, účastníky pozval na připravovanou konferenci Moderní veřejná správa 2107 ve dnech 1 a 2. června v Brně. Jiří Kárník, z téhož resortu doplnil nejnovější aktivity v oblasti e-governmentu, dopad plánovaných aktivit na fungování obcí a jejich agend či Metodiku řízení přenesené působnosti obcí. Akci uzavřely prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a Min. vnitra k aktuálně běžícím či plánovaným výzvám z Operačního programu Zaměstnanost pro podporu aktivit obcí včetně řízení kvality.“

převzato z NSZM

Související příspěvky