Přijďte se poučit i zasnít nad starými mapami v Újezdském muzeu

Újezdské muzeum, Staroújezdská 2300
vernisáž v sobotu 19.9.2015, v 10 h,

srdečně zve Muzejní rada a Ing. Karel Tůma,
výstava potrvá do 7.11.2015.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOPOGRAFICKÉ MAPOVANÍ ČESKÝCH ZEMÍ

Nejstarší nákresy podobné mapám vznikaly už před vynálezem písma.  Lidé se potřebovali orientovat ve svém okolí. Zejména důležité bylo dobře znát, kde jsou zdroje potravy, kudy vedou cesty za obchodem a kde jsou případní sousedé.
Vypovídající hodnota takových map odpovídala znalostem a technickým možnostem. Neocenitelnou hodnotu měly mapy pro cestovatele a mořeplavce. Významným krokem pro zvýšení věrohodnosti a kvality map měl vynález chronometru a sextantu.
Zobrazování země a její mapování, bylo z počátku prováděno zaznamenávání prostorů, rajonů, regionů, krajů a zemí formou náčrtků a zobrazení uvedených oblastí. Jejich úkolem bylo zakreslení (náčrtku) jistého pozemku, terénu či majetku k jeho archivování. Stupňováním požadavků na rozsah území se zakreslovaly celé země a to zprvu z pohledu od severu s vyznačením pohoří, řek, měst a obcí s obrysem hranic. To vše v obecném měřítku, metodou poměrovou. Posléze se mapy zpřesňovaly, zaznamenávaly podrobnější potřebné údaje a byly pořizovány tak, že sever byl na horní části mapy z leteckého – půdorysného pohledu.

Sledujeme-li vývoj zobrazování českých zemí na mapách, zjistíme, že až do počátku 18. století vznikaly mapy ze soukromé iniciativy jednotlivců. Ti se snažili vyhotovovat mapy tak, aby vyhověly požadavkům správním, hospodářským, vojenským i jiným. Byly to především přehledné mapy jednotlivých korunních zemí, zpravidla malého měřítka.
Od 18. století projevuje zájem o kartografické zobrazení země také stát, a to se zřetelem ke svým vojenským potřebám strategickým nebo komunikačním. S rozvojem vojenské techniky a zdokonalením vojenské taktiky vzrostla potřeba podrobných a spolehlivých map. Po vzoru jiných zemí se nejprve na Moravě (císařským nařízením Leopolda I.) a později v Čechách (císařským nařízením Karla VI.) přistoupilo k přesnějšímu mapování, kterým byl pověřen císařský inženýr a kartograf Jan Kryštof Müller.
Sedmiletá válka prokázala nutnost změnit starou taktiku bojr. Výrazně se proto začíná uplatňovat systém velení prostřednictvím štábů a jako účinný nástroj přípravy a vedení boje se uplatňuje topografická mapa, do které se zakresluje plán boje. Poznatky ze sedmileté války tedy přispěly k rozhodnutí vyhotovit topografické mapy zemí habsburské monarchie, a tím i území našeho státu. Úkolem byl pověřen generální štáb armády ve Vídni. V roce 1763 tak vzniká oficiální rakouská vojenská kartografie, která až do zániku monarchie v roce 1918 vytvořila řadu významných vojenských mapových děl.
Po rozpadu habsburské monarchie v souvislosti s budováním samostatného Československa vzniká potřeba mít vlastní mapové dílo. V počátcích zejména pro státní správu při mírových jednáních pro vymezení státní suverenity, stanovení a vytyčení nové státní hranice.
Tato aktuální potřeba vedla vrchní velitelství branné moci, necelý měsíc po vyhlášení samostatnosti, k vydání rozkazu o zřízení oddělení pro vojenské zeměpisné záležitosti. Tento rozkaz následovalo opatření z 18. 12. 1918, k zřízení, na nově vzniklém Ministerstvu národní obrany (MNO), kartografické oddělení. Při reorganizaci MNO k 15. 10. 1919 byl přijat název Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ).
Vojenský zeměpisný ústav byl založen jako „středisko pro pěstování zeměpisné vědy z hlediska vojenského i jako státní kartografické středisko“. Po celou dobu své více než osmdesátičtyřleté existence plnil a zabezpečoval úkoly ve prospěch zajištění obrany státu, státní suverenity a správy, pro rozvoj československé geografie a kartografie. V roce 2003, z reorganizačních důvodů v armádě, byl Vojenský zeměpisný ústav v Praze, zrušen a jeho úkoly převzal Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce.
V průběhu své existence, při různých příležitostech, vydával VZÚ soubory reprodukcí zajímavých historických map. Některé z nich jsou představeny na připravované Výstavě reprodukcí historických map Prahy. Čech, Moravy a Slezska v Újezdském muzeu.


Ing. Karel Tůma, autor a kurátor Výstavy reprodukcí historických map Prahy, Čech, Moravy a Slezska v Újezdkém muzeu.

plakát Mapy 2015

Související příspěvky