Změny v dopravě

Rekonstrukce ulice Oplanská
V období od 5. března do září 2018 se bude pokračovat v již zahájených pracích na rekonstrukci komunikace ulice Oplanská v úseku mezi ulicemi Starokolínská a Druhanická (konec 2017 proběhlo potřebné odstranění zeleně).
Při rekonstrukci dojde k úplné a defi­nitivní úpravě celého uličního prosto­ru včetně chodníků, vjezdů, přístupů a zelených ploch. Součástí je i vyřešení odvodnění uličních prostorů, ochrana a přeložky stávajících inženýrských sítí a doplnění veřejného osvětlení. Podoba nové ulice viz situační výkres v příloze.
Rozsah prací si vyžádá úplnou uzavír­ku ulice Oplanská v uvedeném úseku a úpravu dopravního režimu po dobu provádění rekonstrukce. Příjezd na parkoviště k lékárně a ostatním obchodům a službám v „Centrum Blatov“ bude zajištěn přes přístupovou komunikaci k benzínové čerpací stanici OMV. Omlouvá­me se za způsobená omezení v prů­běhu stavby, jsme však přesvědčeni, že vidina nové ulice tato omezení převáží.
Děkujeme za pochopení OMI, ÚMČ Praha 21

Nové jednosměrky
Na základě schváleného záměru prove­dení zjednosměrnění místních komuni­kací a navigačního systému, vycházející­ho z dopravního generelu schváleného zastupitelstvem MČ Praha 21 dne 16. 12. 2013, vybraný dodavatel do konce dubna po­stupně osadí dopravní značení. V ně­kterých lokalitách tak dojde k úpravám současného značení a zavedení jedno­směrného provozu na místních komunikacích.
Konkrétní změny dopravního značení jsou zřejmé ze situačních výkresů, které jsou v příloze tohoto článku.
Žádáme Vás, abyste v následujících měsících věnovali zvýšenou pozornost změnám v dopravním značení.
Úpravou směrů jízdy dojde k naplnění cílů schváleného dopravního generelu, tzn. zejména zklidnění dopravy. Věříme, že společným vstřícným pří­stupem překonáme případná počáteční úskalí spojená se změnami provozu.
OMI, ÚMČ Praha 21

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6368-zmeny-v-doprave

Související příspěvky