Úvalské koupaliště od A do Z aneb „Co byste měli vědět o koupališti v Úvalech“

S blížícím se referendem se to v Úvalech hemží názory a postoji k městskému koupališti. Zrekapitulujme, co předcházelo uzavření koupaliště a letošnímu referendu…

Článek „Co byste měli vědět o koupališti v Úvalech“ od  PhDr. Lenky Mandové,
nabitý informacemi a fakty,
zveřejněný na webu UVALY.cz dne 22.9.2016,
přetiskujeme se svolením UVALY.cz

…Našemu městskému koupališti je v r. 2016 75 let, což není žádný důvod k oslavě.
Stav koupaliště je natolik závažný, že letos a v minulém tropickém létě byl  provoz uzavřen. Rybníky nejsou kvůli sinicím nejvhodnější ke koupáním, bez auta se k pískovnám u Labe nelze dostat, takže k osvěžení  zbývá sprcha či zahradní bazén.

Otevření koupaliště v roce 1941
Koupaliště si postavili občané pro sebe. Obecní rada se usnesla na návrhu, aby každý úvalský muž mezi 18. a 60. rokem svého věku odpracoval 48 hodin, nebo zaplatil za každou neodpracovanou hodinu 5 protektorátních korun. Stavbu zastřešila  firma mistra zednického Ladislava Votavy, dozor vykonával Ing. Vladimír Chmelík z Kutné Hory. Kolaudace proběhla 24.7. 1941.
Úvaly získaly v údolí Výmoly za městem areál, kde se setkávaly generace, kde se seznamovala mládež, později učila své děti a pak vnoučata plavat. Koupaliště bylo vyhledáváno i obyvateli okolních vesnic, protože mimo Klánovic s menším koupalištěm a studenou vodou  nebylo na trati Praha – Kolín srovnatelnější nabídky.

koupaliště Úvaly

Počátek nekvalitních oprav
Velmi kvalitně vybudované betonové bazény, původně jako jeden celek, byly v roce   1979 rekonstruovány firmou Železniční stavitelství Praha, závod 5. Projektantem byl Miloš Malý z Úval, jenž vypracoval i návrh na autokemp s možností stanovat. Pro rekreační účely měla sloužit louka za Výmolou. Firma Železniční stavitelství nedodržela obvyklý postup vlhčení nového betonu, a tak byla oprava velmi nekvalitní. V r. 1980 byl postaven kiosek a vybudováno nekryté hřiště.

Další porevoluční opravy
Pak přišel rok 1989, který potvrdil majetková práva obce včetně koupaliště, které potřebovalo generální opravu. Město za vedení Ing. Ivana Černého od r. 1989 až 2006 dostavovalo nákupní středisko na nám. Svobody, začalo budovat inženýrské sítě a čističku odpadních vod, stavělo zvláštní školu, kde se měnily podmínky investování, a tak na generální opravu koupaliště nevyzbyly peníze. Přesto došlo k opravám po r. 1996 za část peněz získaných prodejem dostavěného nákupního střediska firmě Vít ve výši cca Kč 4 500 000,-.  Návštěvníci si všimli, že zmizel skokanský můstek, nové sprchy byly situovány mimo bazény, které včetně přívodních trubek prošly opravou.

Péči o koupaliště zajišťovaly Veřejně prospěšné služby města
Veřejně prospěšné služby (vedoucím byl pan Jakl), postavily v r. 2000 nové šatny. Situace nebyla ideální, ale koupaliště fungovalo, získávalo hygienická potvrzení i díky následným nemalým investicím. Krátkodobě byl nájemcem pan Ventura a pan Mádl. V roce 2004 nabídl městu  své služby Pavel Polák, jenž uzavřel nájemní smlouvu do r. 2020 podepsanou starostou Ivanem Černým a místostarostkou Janou Horovou /oba Za rozvoj Úval/ o tom, že finanční náklady oprav budou p. Polákovi i do budoucna odečítány z nájmu koupaliště. Nájemce a pronajímatel konzultovali každé dva měsíce  možnost opravy koupaliště a přilehlého domu typu Okal z hlediska finančních možností města.

koupaliště Úvaly

Péče provozovatele koupaliště
V letech 2004 až 2007 pan P. Polák vybudoval:
přechlorovací nádrž, lampy s kabely pro osvětlení hřiště, hřiště na minigolf a petanque, ping-pongové hřiště,  přístřešek za šatnami, malé občerstvení, vodovodní a  kanalizační přípojku ke kiosku, elektro přípojku do šaten, za nimiž byla vybudována r. 2004 opěrná zeď z pískovce, která chránila šatny před sesuvem půdy, zpevněnou plochu za šatnami, zámkovou dlažbu, obruby kolem zpevněné plochy, přípojku dešťové kanalizace do šaten, vodovodní šachtu, hřiště na volejbal, dvě hřiště na tenis  či nohejbal. Areál byl r. 2005 oplocen  drátěným plotem s betonovými sloupky. Dále šlo o rozvod vody z čističky, o přípojku vody k malému občerstvení včetně elektro instalace a kanalizace, za malým občerstvením byl vybudován plot. V r. 2007 byly realizovány projekty dohodnuté ještě s J. Horovou: přípojka kanalizace k WC. Provozovatel  Orange baru Jan Šnitr postavil na své náklady dřevěnou pergolu. Nájemce vybudoval i  elektro a vodovodní přípojku.
Na základě usnesení rady městského zastupitelstva ze dne 13. 4. 2001 byl vypracován znalecký posudek č. 122/1087/11 o zhodnocení areálu Koupaliště Úvaly stavebními úpravami a investicemi p. Pavla Poláka, provedenými za období trvání nájemní smlouvy, tj. od března 2004 do 30. 8. 20011. Celkové zhodnocení bylo ve zprávě Ing. Bronislavy Kolouchové, soudní znalkyně, 3 201 317 Kč a opravy na domě typu Okal částkou 353 886 Kč.
P. Polák nezapočítal do celkové sumy Kč 3 555 203,- pravidelnou údržbu, výměnu žlabů šaten, vyčištění a opravu studny, výměnu a opravu čerpadel vody, náklady na likvidaci skládky, zatravňování a terénní úpravy.

koupaliště Úvaly

Investice města
Investice vložené městem v letech 2004 až 2011:  918 117 Kč
r. 2004 Kč 335 380,- /nátěry bazénů, chemikálie do bazénů, elektroinstalační materiál a příslušné práce, elektro revize, instalatérské práce, stavební plány, podlahář. práce/
r. 2005 Kč 173 896,- /výměny čerpadel, demoliční práce, projektová dokumentace/
r. 2006 Kč   22 243,- /zaměření skutečného stavu, budovy občerstvení, služby/
r. 2007 Kč 300 000,- /příspěvek dle rozhodnutí rady MěÚ ze dne 4.10. 2004/
r. 2008 Kč   25 634,- /instalatérské práce, čistička/
r. 2009 Kč   31 500,-  /oprava střechy bufetu/
r. 2010 Kč   29 464,-
r. 2011 Kč       0
celkem Kč 918 117,-
Po r. 2008 až do uzavření koupaliště v r. 2015  investovalo město do koupaliště  buď  žádné, nebo minimální částky.

koupaliště Úvaly

Spor s provozovatelem
Nájemce P. Polák dokladoval fakturami za materiál 2 483 815 Kč, které vložil do koupaliště v letech 2004 až 2010. Město uznalo 400 542 Kč. Tato částka byla odečtena P. Polákovi z nájmu.
17. 7. 2007 napsal Marek Mahdal do diskusního fóra Otevřené Úvaly: „Koupaliště v Úvalech je v těchto dnech nejvyhledávanější destinace v rámci města. Vzduch za poslední tři dny je kolem 35 st., voda příjemných 23-24 st., zelené okolí lahodící oku na pohled… Pivko výborné, jídlo taky, ceny velmi příjemné. Lidí sice hodně, ale plavat se dá pohodlně. Žádná výtka. Prostě parááda.  Paní u občerstvení stíhá tak, tak…“
V letech 2006 až 2014 se stal starostou MUDr. Jan Šťastný, v prvním období s místostarostkou Ing. Helenou Váňovou, oba za ODS. V druhém volebním období 2010 -2014 byl místostarostou zvolen  Ing. Michal Breda, po jeho abdikaci Mgr. Petr Borecký, jenž se stal starostou r. 2014. Oba za Otevřené Úvaly.  Nájemce P. Polák informoval 25. 1. 2007 vedení města o špatném stavu koupaliště, kde vedle nového občerstvení by bylo zapotřebí vybudovat budovu čističky odpadních vod, jež byla v havarijním stavu, a další.  Smlouva s Pavlem Polákem mezi pronajímatelem a nájemcem zůstala v platnosti, ale po urgencích vyjádřil nájemce znepokojení, zda dobrá spolupráce bude pokračovat. Konkrétně město mělo odsouhlasit investice vložené nájemcem, které se měly odečíst od jeho nájmu. Konzultace skončily. Ještě v r. 2011 vybudoval P. Polák nové toalety včetně přípojek. Jednalo se o finanční prostředky firmy Nova Leasing, Praha.
Do sporu mezi městem a nájemcem o finančním vyrovnání vstoupil 27. 9. 2011 městský právník JUDr. Přemysl Hochman, který doporučoval dohodu, nikoliv soudní spor, a varoval před výběrovým řízením s novou nájemní smlouvou. Doporučoval dodatek smlouvy, kde by se pregnantně stanovil postup při provádění dalších investic, jež by byly písemně schváleny městem. Do r. 2016 nebyl spor dohodou, ani soudně vyřešen. Město požaduje na p. Polákovi dlužnou částku za nájem a vodu 247 000 Kč.
P. Polák dokládá fakturami investice do koupaliště ve výši cca 2 000 000,- Kč.

Foto: Závěr sezóny 2014, která byla tou poslední
koupaliště Úvaly

Posouzení stavu a vyčíslení oprav
Na žádost města vypracoval v prosinci 2013  projektový ateliér  Bazény a Wellness, s.r.o., Praha 8,  Nad Šutkou 41 E, Zhodnocení technického stavu koupaliště. Jedná se o společnost, jejímž předmětem podnikání je projektová činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Konkrétními zpracovateli byli  Ing. Milan Šmíd, Ing. Pavel Macha a Ing. Martina Křenková.
Studie vzpomenula poslední velkou rekonstrukci koupaliště v r. 1996, kdy byly vyměněny trubní rozvody recirkulačního systému v souladu se stávajícími předpisy /směrnice č.48/78/.V elaborátu se uvádí, že na  projektové přípravě se tehdy podílel  stejný ateliér.  / V obchodním rejstříku je však uveden den vzniku firmy Bazény a Wellness, s.r.o., 15. 8. 2007. / „Rekonstrukce vycházela z finančních možností města a předpokládala, že je první etapou rekonstrukce a modernizace koupaliště…. Rekonstrukce se zaměřila na havarijní stav bazénové vany a potrubních rozvodů. Technologie byla doplněna pouze o dávkování chemikálií pomocí membránových dávkovacích čerpadel. Další etapy rekonstrukce ale koupaliště již nepotkaly. Velký dopad na jednotlivé stavby  koupaliště měly povodňové stavy, které objekty severně od bazénu zatopily a podemlely. K jejich opravě nedošlo, a tak se dostaly do kritického stavu.“ /1.3 Úvod / Odborníci popsali všechny objekty a doporučili je přestavět, vyměnit, opravit. Pouze nové toalety shledali vyhovujícími.
Jejich odhad na rekonstrukci dosáhl 29 600 000 Kč, z toho nejdražší je bazénová technologie, úpravna vody za 4 500 000 Kč a rozvody bazénů za 6 000 000 Kč a objekt úpravny vody za 5 500 000 Kč.  M a R technologie by přišla na Kč 500 000 Kč. Nové stanoviště plavčíka odhadují na 100 000 Kč, sprchy za 4 900 000 Kč, dětské hřiště za 200 000 Kč. Vstupní objekt by měl přijít na 900 000 Kč, studna na 1 200 000 Kč. Vypouštěcí šachta, skluzavky, oplocení kiosek po cca 100 000 Kč. Šatny, tzn. provozní objekt, by vyšel na 700 000 Kč. Nejdůležitější jsou bazény, jejichž rekonstrukci odhadují na více než 3 000 000 Kč, dětské brouzdaliště na Kč 850 000 Kč, objekt toalet na 100 000 Kč. Z cenového odhadu není jasné, z jakých výměr a jednotkových cen bylo vycházeno. Jsou uvedeny pouze celkové ceny, proto tento cenový odhad není možno kontrolovat. Jiné posouzení technického stavu areálu nebylo provedeno. Ideální je firma, která by nebyla realizační, např. Kloknerův ústav při ČVÚT Praha, což by přineslo objektivnější stanovisko technického stavu.

koupaliště Úvaly

Výnosy z koupaliště nemusí být nedostatečné
Úvalské koupaliště má kapacitu maximálně 1 500 lidí. V týdnu přišlo denně 100 až 500 návštěvníků, o víkendu kolem 1 000. Podle názoru provozovatelů tvořili třetinu návštěvníků Úvaláci.
Při zamyšlení nad ziskovostí lze vycházet při tříměsíčním provozu od června do prvního týdne září se základními náklady cca 1 000 000 Kč měsíčně, které tvoří náklady na vodu, elektrický proud, chemii /chlornan sodný, síran hlinitý, stabilizátory/ a zaměstnance. Provozní náklady byly zvyšovány únikem vody včetně chemikálií…
Odhad investičního záměru: při 30 slunečních dnech za sezónu by se podle hrubého odhadu mohlo vybrat na vstupném 1 500 000 Kč,  při výši vstupného  100 Kč, za parkování 50 Kč a za nájem ze stánků dohromady cca 2 milióny.
Město by mohlo několik set tisíc vydělat, záleželo by na množství a pestrosti nabízených služeb třeba i mimo letní sezónu.

Propásnuté dotace
Roku 2004 jsme se stali členy Evropské unie a otevřely se nám možnosti dotací. V Praze na Malé Straně sídlí poradní orgán Regionální operační program pro Střední Čechy, jenž uveřejnil výzvu č. 29 ROP- prioritní osa 3 – oblast podpory 3.1. V letech 2007 – 2013 s přesahem do r. 2014  vyzýval ROP k podání žádosti s možností získat dotace na volnočasové aktivity. Pracovnice mi telefonicky vysvětlila, že se jednalo i o koupaliště.  V Rožnově pod Radhoštěm dotaci na koupaliště od ROP 3.12. 2013 získali. Od r. 2014 se změnil program a dotace na koupaliště již nelze získat, snad až po r. 2020.

koupaliště Úvaly

Výběrové řízení na 30 let s opravou za 30 mil. Kč
Zastupitelstvo města Úval dvakrát schválilo koncesní dokumentaci pro akci provozování koupaliště. Zpracovatelem koncesní dokumentace byla firma  VRV Praha 5, Nábřežní 4.  Poprvé  7.11. 2013 usnesením Z-142/2013, podruhé 24.9. 2015 usnesením č. Z-137/2015. V 24. 9. 2015 schválilo městské zastupitelstvo koncesní dokumentaci, kde byla uvedena i informace o odstranění stávajících budov.
Toto rozhodnutí není uvedeno přímo v usnesení  Z-137/2015, jen v projednávání věci.  Podle zákona probíhá koncesní řízení  6 měsíců. Dva investoři projevili zájem, ale nakonec neuzavřeli smlouvu, která stanovila povinnost investovat 30 miliónů Kč v horizontu 5 let. Nájemce by vložené investice opravňovaly provozovat koupaliště budoucích 30 let. R. 2014 se opravoval mostek v Horově ulici, což snížilo možnost parkování za koupalištěm. Došlo k jednání mezi zájemcem p. Procházkou a vedením města /Ing. M. Breda, P. Borecký/. Vyřizování smlouvy se táhlo přes rok, a tak možný nájemce investoval své milióny jinde. Koncesní řízení bylo zrušeno.

Pomoc od okolních obcí nečekejme
Starosta P. Borecký se obrátil na okolní obce, jejichž občané na koupaliště dojíždějí, aby městu Úvaly finančně vypomohly. Odpověď byla negativní.

Uzavření koupaliště
Koupaliště bez průběžných investic chátralo a zastupitelstvo nechalo v r. 2015 koupaliště uzavřít.  Občanům bylo uzavření odůvodněno prováděnou stavbou dešťové kanalizace v Mánesově ulici, navazující na stavební práce Modernizace železniční trati Praha Běchovice – Úvaly. Jednalo se o mimořádně teplé léto s mnoha tropickými dny. Na veřejném zasedání 28. 4. 2016 starosta P. Borecký zmínil možnost zasypání, nebo výstavbu volnočasového  areálu.
Na jaře 2016 byly Technickými službami Úvaly z důvodu „nevyhovujícího  stavu a nebezpečí“ odstraněny budovy na koupališti, zůstaly jen nové toalety. Posudek Bazény a Wellness uvádí  „1.4.1.6. vstupní objekt na jižní straně koupaliště je relativně v celkem dobrém stavu. Z jižní strany do objektu zatéká a jedna strana je vlhká a praská – tyto stavy vyžadují jen poměrně jednoduché opravy pro zajištění funkce tohoto objektu“. Vstupní objekt už také nestojí.

Občanům se přístup vedení města ke koupališti nelíbí
Jako reakce překvapených občanů došlo k založení skupiny Zachraňme koupaliště /www.zachranmekoupaliste.cz/.

Hledání priorit
V r. 2010 město investovalo do přístavby a rekonstrukce mateřské školky v Kollárově ulici, r. 2011 postavilo patrovou nástavbu školy č. 8 za Kč 38 mil., r. 2012 byla postavena školní jídelna za Kč 14 mil., r. 2013 budova volnočasových aktivit č. 65 za Kč 18,5 mil., r. 2014 mateřská školka za cukrovarem za Kč 27 mil. Průběžně se staví inženýrské sítě včetně bezprašného povrchu. Na dětská hřiště byly čerpány dotace.
Na 7. a 8. října vyhlásilo zastupitelstvo referendum: v souladu s ustanovením par. 14 zák. č. 22/2004 Sb. bude občanům předložena otázka. „Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“ Referendum je spojeno s volbami do zastupitelstev krajů.
Poznámka kronikáře: předpokládejme investici ve výši cca Kč 18 000 000 až 22 000 000, což odpovídá kompletnímu vybudování bezprašného povrchu např. v ulicích Kollárova /18 mil. Kč/ a Barákova /4 mil. Kč/.

Koupaliště Úvaly

Hledání skutečného stavu
V září 2016 byly městem provedeny sondy, které ukázaly….
Pro zachování koupaliště by bylo zapotřebí opravit stávající bazén v úpravně vody, kde se nachází původní část koupaliště a kde je prasklina. Byla provedena kamerová zkouška potrubí v úpravně vody ke tryskám. Nebyla shledána  žádná těžká závada. Oba bazény je nutné povrchově upravit buď nerezovou vložkou, nebo navařenou fólií. Oba bazény i přívodní potrubí nepropouštějí vodu. Filtry jsou staré, ale jdou repasovat do starých železných nádrží na čištění vody. Obojí lze využít nadále mnoho let. Musí se koupit trysky a filtrační písek. Nutností je postavit novou stavbu ze dřeva, poněvadž původní zděná budova úpravny vody  je u Výmoly podemletá a trhá se. Vodu do bazénů lze napouštět ze tří studní, které se musí opravit a které stojí na pozemku města.
Celkový odhad investic včetně šaten, sprch, nových WC, zázemí pro zaměstnance lze odhadovat na cca 18 až 22  miliónů Kč.
Dotázaná firma by žádala celkem až 30 miliónů Kč. Dál by se v budoucnu muselo zřídit oficiální parkoviště na pronajatých nebo odkoupených pozemcích. Jen majitel prodejny stavebnin p. Krutský věnoval městu zdarma pozemky za koupalištěm.
Na základě Zákona o obcích předpokládá správa majetku jako je koupaliště pravidelné a odpovídající  opravy. Poslední velká oprava proběhla r. 1996, od r. 2008 se téměř neinvestovalo, nebylo využito možných dotací. Koncesní  řízení probíhalo bezúspěšně dva roky. Zavřené koupaliště se změnilo v ruinu.
Referendum rozhodne…

Z archivních materiálů, znaleckého posudku Ing. B. Kolouchové a ateliéru Bazény a Wellness  zpracovala v srpnu 2016  PhDr. Lenka Mandová, kronikářka.
Mezinadpisy a fotografie doplněny redakcí Uvaly.cz 

Převzato z UVALY.cz


Děkujeme.

V Otevřených novinách najdete
všechny články ke koupališti v Úvalech
v rubrice Téma -Úvalské koupaliště
ZDE.

Související příspěvky