Připravme se na kácení v Klánovickém lese v r. 2016 podle LHP pro období 2012 – 2021

Připravme se na plánované „těžební zásahy“ tj. kácení v Klánovickém lese v r. 2016. Ve svém okolí neznám nikoho, komu by se nesevřelo srdce, jakmile uslyší motorovou pilu a temné žuchnutí při pádu káceného stromu. Při plánovaném kácení v našem lese budiž nám útěchou, že to není ani lesní pych, ani drancování, ani nahodilý výběr stromů podle čísi libovůle.  Plochy, kde se bude kácet, a množství stromů se přísně řídí Lesním hospodářským plánem, který je zpracováván vždy na 10 let a ten, který nyní platí, je z r. 2012.

Ačkoli tedy jde vše řádně podle kvalitně zpracovaného plánu, ačkoli Lesy ČR vyšly vstříc požadavku újezdské radnice 2010 – 2014 v minimalizaci kácených ploch, ačkoli víme, že do dvou let budou vykácené plochy osazeny druhově původními novými stromky, přesto jsou plánované „těžby“ velkou emoční zátěží. Připravme se tedy na ně – níže je mapa, kde se v r. 2016 bude kácet:

těžba 2016

 

Lesy ČR měly skutečně šťastnou ruku při výběru odborného zpracovatele podkladů – Plánu péče z r. 2012, který platí pro období 2013 – 2022 – Ing. Václava Kohlíka, který se mj. angažoval i v odporu odborné veřejnosti proti přeměně Klánovického lesa na golfový areál v letech 2008 – 2013.

Před schválením definitivní podoby Plánu péče a k těžbě dřeva v Klánovickém lese využila MČ P21v r. 2011 možnosti připomínkovat návrh Plánu péče a uspořádala též několik informačních setkání se zástupci Lesů ČR a Lesů Hl.m.P.( viz zápisy Komise životního prostředí 2010 – 2014):

Kulatý stůl MČ P21 na téma Životní prostředí, 5.10.2011,
zápis:
2011_10_05_zivotni_prostredi, níže k  bodu 3)

„Téma: Ničení lesů těžbou dřeva s používáním těžké techniky
Náměty občanů:
–    není předpoklad změna majitele Klánovického lesa (Kll), vlastník nadále Lesy ČR,
–    podporovat  zákaz  vytvoření  golfu  v Kll  a  trvat  na  rozšíření  přírodní  rezervace (udržitelnost lesa i pro budoucí generace),
–    v současné době je občany vnímána zvýšená těžba dřeva,
–    ničení cest těžbou dřeva,
–    ve spolupráci s Lesy ČR roztřídit cesty na tzv. „pro těžbu“ a „pro rekreaci“,
–    podporovat stálé stezky pro rekreaci bez poničení.
Pan  Žára  z Lesů  ČR  uvedl,  že  při  těžbě  dřeva  je  nutno  dodržovat  zákony,  proto  nemůže docházet k nekoncepčnímu ošetřování lesa. Les musí mít zastoupení všech věkových stupňů porostů, proto je nutná jeho obnova kácením. Dle vyhlášky pro lesní hospodářské plánování č. 84/1996 je plán těžby vždy určen na desetileté období (nyní do 1. 1. 2012). Maximální výše těžeb  za  10  let  je  29362  m³,  která  nebude  ani  dočerpána  (splněno  bude  asi  z 90  %). V Klánovickém lese se těží 2,34 m³/1 ha, republikový průměr je přes 5 m³. Ve srovnání,  Lesy HMP těží mezi 3,5 – 4,5 m³/1 ha.“

Připomínky Komise životního prostředí r. 2011, zpracovala Zita Kazdová, členka KŽP:
2011_KŽP_připomínky k Plánu péče o PR Kl.les

Připomínky MČ P21 r. 2011, zpracovala JUDr. Kozáková, vedoucí OŽPD P21:
Usnesení RMČ20/0349/11 ZDE.

PLÁN PÉČE O KLÁNOVICKÝ LES v období 2013 – 2022_Ing. Václav Kohlík 2012:
Plan_pece_PR_Klanovickyles_2013_2022

zdroj: MČ P21, KŽP 2010-2014

 V září 2015 Rada Hl.m.Prahy vybrala firmu, která zajistí až do roku 2022 péči o Klánovický les. Zadání zakázky vyhlášené v červnu vycházelo z „Plánu péče o přírodní rezervaci Klánovický les pro období 2013 – 2022“. Výběrová komise doporučila nabídku firmy Josef Vacula, Stará Boleslav, s nejnižší nabídkovou cenou 908 720,- Kč bez DPH.

„Prioritním zájmem je ochrana porostů a úprava jejich druhového složení co nejblíže přirozené skladbě, a ochrana mokřadů, rašelinišť a lučních společenstev se všemi ekologickými vazbami,“ uvedla radní Jana Plamínková s tím, že zvláštní pozornost je věnována péči o zachování starých dubů v této evropsky významné přírodní lokalitě.

Plán péče předpokládá průběžné odstraňování porostů a jedinců v tomto území geograficky nepůvodních. V mokřadních částech rezervace se jedná o udržování a zlepšování – prosvětlováním, prohlubováním tůní – podmínek pro rostliny a živočichy těchto biotopů.V lučních společenstvech je to pravidelné kosení a odstraňování náletů.

Plán péče zároveň stanovuje pravidla pro postupy prací i pro případné použití techniky.

zdroj: RNDr. Jana Plamínková ( Trojkoalice/STAN) na Praha.eu


Co je Lesní hospodářský plán (LHP) a Plán péče?

Lesní hospodářské plány jsou nástrojem vlastníka lesa k řádnému hospodaření v lesu.
Plán péče je koncepčním nástrojem ochrany lesa v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny.

Podrobně v Poradně Frank Bold ZDE.

 

 

Související příspěvky