Přijímací řízení do mateřských škol na školní rok 2016/2017

Přijímací řízení do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 21 proběhne dne 30. 3. 2016 a zároveň budou během měsíce února a března probíhat Dny otevřených dveří. Bližší informace naleznete v příloze.Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2016 – 17

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Při posuzování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka vycházet z kritérií, uvedených v následující tabulce.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým ohodnocením.

Kritérium

Bodové ohodnocení

Dítě a alespoň jeden zákonný zástupce mají trvalé bydliště v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

3

Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

1

Dítě přihlášené k celodenní a celoměsíční docházce

1

Dítě, které dovrší 3 roky do 31.8.2016

1

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhoduje o přijetí věk dítěte.
Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy jsou pro všechny MŠ stejná.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5501-prijimaci-rizeni-do-materskych-skol-na-skolni-rok-2016-2017

Související příspěvky