Pražský vzduch je stále zamořen nad limity a schvalovaný plán pro čistější vzduch je děravý jako cedník

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví z 11. prosince 2015

Praha/Plzeň, 11. prosince 2015 – Znečištění ovzduší v Praze i v loňském roce překročilo platné limity pro prach (PM10, PM2,5), oxid dusičitý (NO2) a benzo-a-pyren (BaP), které stanovila v roce 2008 evropská směrnice o kvalitě ovzduší a které jsou právně závazné i v České republice. (1) Znečištění ovzduší přitom představuje vážné ohrožení zdraví obyvatel. Podle analýzy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v Česku předčasné umírá více než 10 tisíc lidí ročně v důsledku znečištění ovzduší prachem, stovky lidí ročně umírají kvůli zamoření vzduchu oxidem dusičitým a přízemním ozónem. (2) Zlepšení situace by měl do roku 2020 zajistit „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha“, který připravilo ministerstvo životní prostředí, ale který postrádá stanovení konkrétních kroků a jejich časový harmonogram. (3)

„I v roce 2014 překračovala Praha limity pro znečištění ovzduší prachem, oxidem dusičitým a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem (4), které vyplývají z evropské směrnice o ovzduší. Praze už dávno vypršela výjimka pro znečištění prachem a i lhůta, po niž žádala výjimku z limitu pro zamoření oxidem dusičitým. Údajně plánovaná opatření nebyla zavedena, a proto nedošlo ani ke slibovanému zlepšení ovzduší v Praze,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (5) a dodal. „Hlavním zdrojem zamoření ovzduší v Praze zůstává automobilová doprava a odborné lékařské studie přitom prokázaly, že znečištění ovzduší automobily představuje v evropských městech vážné ohrožení lidského zdraví i životů. Například studie z roku 2013 spojuje asi 28% případů srdečně-cévních onemocnění v evropských městech se znečištěním ovzduší způsobeným intenzivní automobilovou dopravu.“ (6)

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha, který poslední 2 roky připravovalo ministerstvo životní prostředí, obsahuje obecný cíl dosáhnout na celém území aglomerace Praha splnění imisních limitů do roku 2020. „Velmi nás ale zklamala skutečnost, že program nespecifikuje konkrétní kroky pro dosažení zákonných limitů ani jejich termíny. Obsahuje pouze jakýsi doporučený katalog obecných opatření, ze kterých není jasné co a do kdy se má stát, aby Prahy limity konečně plnila. Program tak obrazně řečeno připomíná cedník, kterým úřady plánují nabírat vodu,“ konstatoval MUDr. Šuta a dodal: „Na mne osobně činí program dojem, že jde ze strany ministerstva o slohové cvičení, které mu má hlavně poskytnout alibi při jednání s Evropskou komisí. Za dlouholeté masivní překračování limitů totiž České republice hrozí ze strany Evropské komise žaloba u evropského soudu, která nedávno postihla Bulharsko a aktuálně také Polsko. V případě Prahy naše úřady už minimálně dvakrát dávaly plané sliby, a proto pochybuji, že by si Evropská komise tentokrát dala věšet bulíky na nos.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10) a jako jemný prach potom částice menší než 2,5 μm (PM2,5). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění. „Oxid dusičitý je dráždivý plyn, který narušuje plicní funkce a spolupodílí se na vzniku tzv. sekundárních prachových částic a přízemního ozónu. Pro děti pak představuje zvýšené riziko onemocnění dýchacího ústrojí v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí,“ upozornil MUDr. Šuta a dodal: „Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako důsledek nedokonalého spalování, např. v automobilových motorech nebo v domácích topeništích.“

Poznámky pro editory:
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
(2) European Environmental Agency (EEA): Air Quality in Europe – 2015 report
(3) Centrum životního prostředí a zdraví: Vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01, prosinec 2015
(4) Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Tabelární ročenka 2014, Český hydrometeorologický ústav
(5) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, která byla založena jako občanské sdružení v roce 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.
(6) Laura Perez at al.: Chronic burden of near-roadway traffic pollution in 10 European cities (APHEKOM network), European Respiratory Journal, March 21, 2013

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika
Centrum pro životní prostředí a zdraví
tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta@centrum.cz

Centrum pro životní prostředí a zdraví
Center for environment and health
———————————————–
Thamova 21, 301 00 Plzen
e-mail: cpzpz@centrum.cz
FB: www.facebook.com/CpZPZ

Související příspěvky