Ovocné stromy jako paměť krajiny. Pozvání na konferenci o zakládání a významu ovocných sadů 9.-10.6.2017

Iniciativa Na ovoce spolu s Fórem ochrany přírody a Magistrátem hl. města Prahy
pořádají konferenci, jejímž cílem je poskytnout zájemcům
z řad neziskových organizací a orgánů státní správy
ucelený přehled o základních aspektech obnovy a péče o extenzivní ovocné výsadby

„Ovocnářství bylo jako součást zemědělství po staletí jedním z hlavních faktorů utvářející českou krajinu. Až do jeho intenzifikace na počátku 20. století hospodáři používali „měkké“, extenzivní technologie a hospodářské postupy, které se do venkovské krajiny vtiskly pestrou mozaikou drobných produkčních ploch, mezí, remízků a polních cest. Tato „produkční síť“ zajišťovala obživu a zdroj potravin a hrála stěžejní roli při zajištění ekologické stability kultivované krajiny. V neposlední řadě se její viditelné aspekty podílely na utváření způsobu, kterým dnes krajinu vnímáme a hodnotíme. Agrární struktura krajiny je tak také nositelem důležitých kulturních a historických hodnot – tzv. paměti krajiny.

Rapidní ústup těchto výsadeb, ke kterému v minulém století došlo v důsledku intenzifikace zemědělství a demografických proměn, tak představuje velkou ekologickou, krajinářskou a kulturní ztrátu.

V posledních letech jsme svědky obnovy a návratu ovocných výsadeb. Produkční funkce extenzivních výsadeb je dnes sice potlačena, na významu ale nabývají funkce jiné – sady i ovocné aleje se podílí na optimalizaci mikroklimatu a vodního režimu krajiny, brání degradaci půdy vodní a větrnou erozí, městské sady se stávají mírně neregulovaným rekreačním prostorem, jedlými parky i zelenými učebnami. Velmi důležité je také zakládání genofondových ploch – jakési decentralizované genové banky ovocných stromů, které přispívají k uchování, a doufejme i zpětnému šíření, starých a okrajových druhů ovoce, často typického specifickými chuťovými vlastnostmi, odolností vůči škůdcům či výbornou adaptací na místní podmínky…“

 


zdroj: ekolist
Náhledový obrázek: ON

 

Související příspěvky