Mezinárodní den lesů 2017

Les, zejména ten náš Klánovický, je v ON jaksi všudypřítomný. V článcích, obrázcích, v kontextu příspěvků, které o lese zdánlivě nehovoří. Většinu z nich najdete v rubrice Udržitelnost krajiny a rozvoje ZDE, úžeji pod štítkem Klánovický les ZDE.

K letošnímu svátku lesů 21. března přinášíme stručné představení Lesů ČR a Lesů Hl.m.Prahy, kteří jsou většinovými správci našeho Klánovického lesa:

LESY ČR

„Základní strategií hospodaření Lesů České republiky, s. p. je trvale udržitelné obhospodařování lesů s cílem vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa.

Takto obhospodařované lesy fungují jako zdroj trvale obnovitelné dřevní suroviny, lesních hub, plodů a dalších produktů. Zároveň však takový les poskytuje společnosti mnohostranný užitek v zachování a podpoře druhové pestrosti všech v něm žijících mikroorganismů, hub, rostlin a živočichů, ochraně klimatu, vody a půdy a poskytuje i významný užitek rekreační.“

Péče o les ve správě Lesů ČR dle jednotlivých kategorií ZDE.

LESY HL.M.PRAHY

„Lesní hospodaření se řídí lesním zákonem, jehož základním principem je pokud možno nesnižovat procentuální podíl lesů v zemi. Lesní zákon také předepisuje např. určitý podíl melioračních dřevin, maximální velikost holiny 1 ha (až na výjimky), nutnost plochu nově zalesnit do 2 let od vytěžení předchozího porostu, do 7 let pak provést tzv. zajištění kultury, kdy už nebude třeba na nově vysazené ploše nahrazovat uhynulé sazenice.

Každý les je také chráněn podle zákona o ochraně přírody a krajiny jako významný krajinný prvek. V praxi to znamená, že zásah do lesního porostu musí být konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody, a to zejména proto, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Proto se orgány ochrany přírody přímo zúčastňují zpracování lesního hospodářského plánu.“

Městské lesy v péči Lesů hl.m. Prahy ZDE.

 

zdroj: LČR a LHP

…a nezapomeňte, jaro začalo už včera, 20.3.2017 v 11:28 a Slunce vstoupilo do znamení Berana. Od tohoto okamžiku se den bude prodlužovat až do letního slunovratu, který nastane 21. června.

 

 

Související příspěvky