Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Újezda ve středu 3.6.2015

Újezd nad Lesy k datu 3.6.2015:

po sedmi týdnech od konání byl na webu obce zveřejněn zápis z „Kulatého stolu“ – informačního setkání dvou nových radních – pí Zátkové a pí Punové – a nové koordinátorky MA21 pí Ponicové s újezdskými spolky a zájmovými organizacemi, které proběhlo 14.4.2015, zápis ZDE;

zápis z „veřejného projednání“ ulice Hodkovské, kam byli lístečkem do schránek pozváni pouze obyvatelé Hodkovské, ačkoli vyřešení provozu na této komunikaci, včetně způsobu odvodnění tak, aby dále nezatěžovalo přepady kanalizace do Přírodního parku Klánovice – Čihadla, se týká celého Újezda, zveřejněn nebyl; radnice pouze vydala informaci, že „..občané bydlící v Hodkovské ulici odhlasovali, že souhlasí s rekonstrukcí Hodkovské ulice dle stávající projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, k níž je vydáno pravomocné stavební povolení a na základě níž byl vybrán zhotovitel..“celá info ZDE; „projednání“ se konalo 29.4.2015, informace byla na web umístěna po pěti týdnech od konání, dne 2.6.2015; radnice nepřijala možné zlepšení projektu tak, aby byla Hodkovská zprůjezdněna v obou směrech a zároveň se stala obytnou zonou s možností parkování rezidentů a absolutní předností pro chodce a cyklisty, ani změnu na vsakování dešťové vody z ulice do lesa, místo odvádění do přetížené kanalizace; nová radnice bude pokračovat v realizaci starého a zastaralého projektu zpracovaného cca v r. 2008 podle zadání bývalé starostky Vlásenkové ( ODS)

Rada MČ na svém 16. jednání dne 19.5.2015 mj:
vzala na vědomí Petici občanů (týkající se neprojednání objízdné trasy v souvislosti se stavbou kanalizace – pozn. red.) a pověřila místostarostu Slezáka ( ČSSD) přípravou odpovědi

vzala na vědomí rezignaci Ing. Procházky na členství v Redakční radě ke dni 12.5.2015

vzala na vědomí návrh odměn vedoucích pracovníků ÚMČ P21 za období 11/20145 – 4/2015

neschválila účetní závěrku MZŠ Polesná 1690 za rok 2014 ( 5:0)

jednomyslně revokovala své usnesení RMČ1/0012/14 ze dne 11.11.2014 v plném rozsahu a nyní jednomyslně souhlasí s navrhovanou směnou pozemků ve vlastnictví Českých drah na k.ú.Újezd nad Lesy – uvedeno 22 parc. čísel ( pozemky se týkají oblasti Rohožník – pozn. red.), vedoucí OMI je pověřen zaslat usnesení Hl.m.Praze

uložila vedoucímu OMI předložit projektovou dokumentaci bytového domu společnosti QN DOMOV na pozemku parc. č. 68/1 ( info QN DOMOV www.qndomov.cz , parc.68/1 je zahrada  891 m2, pozemek vzniknul rozdělením původní zahrady u vily na rohu Starokolínské a Rápošovské – pozn.red.)

jednomyslně schválila zřízení Komise Zdravé MČ a MA21 v tomto složení: radní Zátková, koordinátorka Ponicová, starosta Růžička, vedoucí OMI Roušal, vedoucí OSV Lipanovičová, referent OŽPD Švejnoha, za MZŠ pí Danieloví a pí Kurková, za NO pí Taške ( Rarášek) a pí Štefková( Neposeda), za soukromníky p. Samec a p. Grund, za občany pí Hůrková; (návrh paní Ponicové na nominaci RNDr. Pavla Roušara, bývalého starosty a nyní zastupitele za OÚ – politika, který v Újezdě MA21 zavedl a přivedl MČ P21 do elitní společnosti Zdravých měst, Rada odmítla a vyjádřila nesouhlas s jeho členstvím v komisi, pozn. red.)

usnesení RMČ 2015_016, zveřejněné 26.5.2015, je na webu obce ZDE

a hlasitost atrakcí, pořádaných v Újezdě dne 29.5. – s měsíčním zpožděním ke Dni Země – nenechala nikoho na pochybách, že ochranu životního prostředí nová radnice PROSTĚ umí :-)

 

 

Související příspěvky