Jednání o rekonstrukci koupaliště v Úvalech začala už pět dní po referendu

„Představitelé vedení města Úvaly (starosta p. Borecký, místostarosta p. Kimbembe, radní pí. Milerová a radní p. Polák) se 13.10.2016 večer sešli se zástupci občanské iniciativy „Zachraňme koupaliště“ (pí. Wojciková, pí. Kytlicová a p. Vosecký) a zastupiteli p. Černým, p. Dvořáčkem a p. Kolaříkem.

Na této schůzce přítomní projednávali možnosti dalšího postupu při rekonstrukci koupaliště. Shodli se, že je pozitivní, že referendum proběhlo za hojné účasti občanů a že je tedy platné a závazné. Představitelé města prohlásili, že ač referendum nestanoví žádný termín, do kdy má být koupaliště opraveno, chtějí realizovat jeho opravu co nejdříve, tj. mezi roky 2017 – 2018.

Představitelé města dále navrhli přítomným zástupcům občanské iniciativy a zastupitelům, aby byl zřízen buď výbor zastupitelstva nebo komise rady, kde by byli zastoupeny jak radnice, tak zástupci Zachraňme koupaliště, tak opozice. Předsednictvím tohoto výboru nebo komise navrhli zástupci města pověřit zastupitele pana Jana Černého. Cílem je, aby navržená rekonstrukce koupaliště proběhla za co největšího konsensu jak co do rozsahu, tak termínu, životnosti a ceny opravy.

Tento výbor / komise by měl zpracovat a předložit jednu nebo více variant rekonstrukce celého areálu koupaliště s tím, že by tyto varianty posoudil nezávislý expert, na němž se členové komise / výboru shodnou. Toto řešení, by spolu s vyjádřením experta, odsouhlasilo zastupitelstvo města a následně rada města by zajistila realizaci.

Přítomní se dohodli, že cca kolem 21.10. se zástupci občanské iniciativy Zachraňme koupaliště a zastupitelé Jan Černý a Vojtěch Dvořáček vyjádří, jestli s tímto řešením souhlasí.
Petr Borecký, starosta města“

převzato z webu Města Úvaly

Všechny informace ke koupališti najdete v ON v rubrice Téma – Úvalské koupliště ZDE.

 

Související příspěvky