Pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů

Pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisůDnem 1.10.2015 nabylo účinnosti nařízení č. 11/2014 hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen PSP). Dne 16.1.2015 byla účinnost tohoto nařízení rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj čj. 830/2015 pozastavena, s výjimkou § 85 nařízení. Podle ust. § 85 odst. 1 PSP – Přechodná ustanovení – to znamená, že dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy, tj. dle vyhl. č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.
Dokumentace, která byla zpracována po 1.10.2014 a předložena stavebnímu úřadu musí v současné době splňovat požadavky celorepublikových předpisů, tj. vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. To platí i pro řízení a dokumentace, které byly podány odboru výstavby po 1.10.2014 a do 16.1.2015 nebylo řízení ukončeno vydáním příslušného rozhodnutí.

Source:: http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/4631-pozastaveni-ucinnosti-prazskych-stavebnich-predpisu.html

Související příspěvky